بررسی قابلیت کاربرد "مدل پذیرش فناوری" برای پذیرش فناوری آر.اف.آی.دی. در کتابخانه‌های دانشگاهی (مورد کاوی: شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهرا

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهرا

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان قابلیت کاربرد الگوی پذیرش فناوری برای پذیرش فناوری آر.اف.آی.دی. در بین کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر یزد و تعیین مؤثرترین سازه‌ها بر پذیرش این فناوری است.
روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با روش پیمایشی است؛ جامعۀ آماری شامل 24 باب کتابخانۀ مرکزی و دانشکده‌ای دانشگاه‌های دولتی، پیام نور،‌ آزاد،‌ مرکز آموزش عالی فنی و حرفه‌ای، ‌مرکزتربیت معلم و مؤسسۀ آموزش عالی علمی - کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامۀ محقق ساخته است.
یافته‌ها: براساس یافته‌های پژوهش، مدل پذیرش فناوری به‌دلیل کسب ضریب تعیین نهایی 353/0 قابلیت کاربرد در جامعۀ مورد مطالعه را دارد و متغیرهای سودمندی درک شده، سهولت استفادۀ درک شده و نگرش نسبت به استفاده به میزان 3/35 درصد قابلیت تبیین متغیر تصمیم به استفاده را دارند. همچنین دیگر یافته‌ها حاکی از آن است که مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار برمتغیر وابستۀ تصمیم به استفاده از فناوری آر.اف.آی.دی. به ترتیب متغیرهای سودمندی استفادۀ درک شده (44/0)، سهولت استفادۀ درک شده (42/0) و نگرش نسبت به استفاده (09/0) هستند.
اصالت / ارزش: تاکنون پژوهش‌های اندکی در زمینۀ پذیرش فناوری با استفاده از الگو‌های علّی مانند مدل پذیرش فناوری در کتابخانه‌ها انجام شده است. به‌علاوه پژوهش‌هایی که در زمینۀ پذیرش فناوری آر.اف.آی.دی. هستند بیشتر در سازمان‌ها بررسی شده‌اند. بنابراین می‌توان گفت در زمینۀ موضوع پژوهش، تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Applicability of Technology Acceptance Model for RFID Technology Adoption at Academic Libraries (Case Study: City of Yazd)

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Farzin Yazdi 1
  • Roya Baradar 2
  • Amir Ghaebi 3
1 MLIS, Alzahra University, Tehran, Iran
2 LIS Associate professor, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Assistant professor, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of the present study is to investigate the applicability of Technology Acceptance Model in adopting RFID technology among academic librarians in Yazd and to determine the most important factors that affect the adoption of this technology.
Methodology: The study is a descriptive survey. Librarians from twenty four central and academic libraries including State Universities, Payame Noor University, Azad University, Higher Technical and Professional Training center, and Teacher Training center, and the Education Center for Applied Science were participated in this research. Data was collected by a researcher-made questionnaire.
Findings: According to the findings, TAM is perceived to be applicable within the research community as received the final determining ratio of 0.353. Variables including "perceived usefulness", "perceived ease of use" and "attitude towards using" with the rate of 35.3% confirm the possibility of deciding to use RFID technology within this population. Moreover, the contribution of these variables on behavioral intention is presented to be as 0.44 for "perceived usefulness", 0.42 for "perceived ease of use" and 0.09 for "attitude towards using".
Originality/Value: A few researches have been conducted so far on technology adoption using causative models such as Technology Acceptance Model in libraries. Moreover, the studies on RFID technology adoption have been mostly conducted in organizations. Therefore, no research has been done on this subject before.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic libraries
  • RFID
  • radio frequency identification
  • Technology Acceptance Model
  • Yazd