مطالعۀ علم‌سنجی مهاجرت نخبگان ایرانی به دانشگاه‌های آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌‌‌شناسی دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: هدف این پژوهش مطالعۀ علم‌سنجی مهاجرت نخبگان کشور به دانشگاه‌های برتر آمریکاست.
روش: روش انجام پژوهش علم‌سنجی و جامعۀ پژوهش، اعضای هیأت‌علمی ایرانی‌ ده دانشگاه‌ برتر آمریکا بود که بر اساس نظام‌های رده‌بندی بین المللی انتخاب شدند و اطلاعات آثار و استنادهای آنان از پایگاه اسکوپوس استخراج شد.
نتایج: نتایج نشان داد 141 نفر اعضای هیأت‌علمی ایرانی‌ در حوزه‌های علوم‌ پزشکی، علوم ‌فنی، هنر، علوم ‌انسانی و علوم ‌پایه در دانشگاه‌های آمریکا، مشغول فعالیت هستند. در میان دانشگاه‌های مبدأ قبل از مهاجرت، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران در دو رتبۀ نخست قرار دارند. در حوزه‌های بررسی‌شده میزان تولیدات علمی قبل از مهاجرت (39/0 درصد) در مقایسه با بعد از مهاجرت (61/99 درصد) بسیار اندک است. میزان تبادل علمی این اعضا با نویسندگان داخلی برابر با 23/4 درصد است. همچنین بررسی رفتار استنادی از حیث استناد به آثار ایرانی و آثار غیر‌ایرانی نشان می‌دهد که 136/0 درصد به آثار ایرانی و 864/99 درصد به آثار غیر‌ایرانی استناد می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientometric Study of Migration of Iranian Scholars to the American Universities

نویسندگان [English]

  • Fariba Sohbatiha 1
  • Hamid Reza Jamali Mahmuei 2
  • Yazdan Mansourian 3
1 MS. Student in knowledge & information science, kharazmi university
2 Associate Professor in knowledge & information science, kharazmi university
3 Associate Professor in knowledge & information science, kharazmi university
چکیده [English]

Objective: This study aimed to conduct a bibliometric analysis of Iranian elite migration to top American universities.
Methodology: The present paper using Scientometric method and population included Iranian faculty in Ten top USA universities. Bibliographi information of the publications and citations of these scientists were extracted from the Scopus database.
Findings: Research results show that 141 Iranian faculty members in medical of science, technical science, art & humanities science, basic science, are working in these universities. The most of these faculty members were graduates of Sharif University of Technology and University of Tehran. Their publications before migration (0/39%) compared with after migration (99/61%) is very low. Scientific Exchange through scientific collaboration with Iranian faculty members was 4/23 percent. In terms of citation behavior, 0/136 percent cited Iranian and 99/864 percent cited non-Iranian works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elite migration
  • American Universities
  • Scintometric
  • Scopus
  • Brain Drain