دوره و شماره: دوره 47، شماره 3، مهر 1392، صفحه 229-346