دوره و شماره: دوره 47، شماره 3، مهر 1392، صفحه 229-346 
مطالعۀ علم‌سنجی مهاجرت نخبگان ایرانی به دانشگاه‌های آمریکا

صفحه 273-286

فریبا صحبتی ها؛ حمیدرضا جمالی مهموئی؛ یزدان منصوریان