وضعیت‌یابی مؤلفه‌های زیرساختی پیاده‌سازی اشتراک دانش در صنعت بیمه‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهراء (س)

3 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهراء (س)

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه‌های مورد نیاز پیاده‌سازی اشتراک دانش و بررسی وضعیت آنها در صنعت بیمۀ ایران است.
روش‌شناسی: روش پژوهش پیمایشی - توصیفی و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه است. جامعۀ پژوهش مدیران عالی دفاتر مرکزی شرکت‌های بیمۀ فعال در بازار بیمه‌ای ایران در شهر تهران است.
یافته‌ها: در این پژوهش پس از بررسی ادبیات مرتبط، مجموع متغیرهای کلیدی تأثیرگذار در پیاده‌سازی اشتراک دانش شناسایی شد و به‌روش دلفی مورد تأیید خبرگان و متخصصان امر قرار گرفت و در نهایت 68 عامل شناسایی شدند که در 8 گروه عامل ویژگی‌های نیروی انسانی، نگرش و حمایت مدیران، راهبرد به اشتراک‌گذاری دانش، ساختار و روابط سازمانی، فرهنگ و جوّ سازمانی، پاداش‌های سازمانی و ارزیابی، راهبرد سازمانی و کاربرد ‌فناوری اطلاعاتی و ارتباطاتی قرار گرفتند. از مؤلفه‌های مورد بررسی، به‌طور کلی مؤلفۀ تعهد به سازمان، اعتقاد به افزایش موفقیت سازمان از طریق اشتراک‌گذاری دانش، کارآموزی کارکنان تازه استخدام شده در کنار کارکنان، ارتباط باز میان مدیران و کارکنان، اعتماد متقابل کارکنان به یکدیگر و استفاده از اینترانت، ضعیف‌ترین وضعیت را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification Required Infrastructural Indices for Implementation of Knowledge Sharing in Insurance Industry

نویسندگان [English]

  • Shabnam Refoua 1
  • Mansor Tajdaran 2
  • Saeed Rezaei Sharifabadi 3
1 Mkis, Alzahra university, Tehran
2 Assit Prof, KIS, Alzahra university, Tehran
3 Prof, Alzahra university, Tehran
چکیده [English]

Objective: The aim of the present research is to identify required indices in order to implement knowledge sharing and scrutinize its situation in iranian insurance industry.
Methodology: The method applied in the current research is descriptive-survey and data was gathered using questionnaire. The research population are from the top managers of iranian insurance companies' central offices in tehran.
Findings: In this research, the effective key variables for implementing knowledge sharing were identified. Then, the variables were confirmed by experts, using delphi method. finally 68 factors were recognized and classified into 8 categories, including human resource characteristics, managers's attitude and support, knowledge sharing strategies, organizational structure and relations, organizational culture, organizational rewards and assessment, organizational strategy, and the application of information and communication technology. Generally, among all indices, organizational commitment, belief in organizational success through knowledge-sharing, training newly hired employees along with staff, open communication between managers and employees, mutual trust among staffs and use of intranet indicated the weakest situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge sharing
  • Knowledge Management
  • Insurance industry