مطالعۀ آشنایی پژوهشگران دانشگاه تهران با تعریف‌ها و مصداق‌های سوءرفتارهای پژوهشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی

2 استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران

3 استاد مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر در صدد بررسی میزان آشنایی پژوهشگران دانشگاه تهران با تعریف‌ها، مفاهیم و مصادیق تخلفات و سوءرفتارهای پژوهشی است.
روش‌شناسی: این پژوهش که از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع پیمایش توصیفی است، با استفاده از ابزار پرسش‌نامه (محقق‌ساخته) به‌صورت خوداظهاری، میزان آشنایی اعضای نمونه با مقولۀ تخلفات پژوهشی را بررسی می‌کند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که پژوهشگران دانشگاه تهران، به‌طور کلی معتقدند با مفاهیم و مصادیق سوءرفتارهای پژوهشی آشنایی بالایی دارند. اعضای نمونه، در عین حال که اذعان می‌کنند آموزش منسجمی در این زمینه ندیده‌اند، معتقدند قانون‌های کافی و مناسب در زمینۀ پیشگیری و برخورد با سوءرفتارهای پژوهشی وجود ندارد. از لحاظ جنسیت، تفاوت آماری معناداری در شناخت زنان و مردان از مقولۀ سوءرفتارهای پژوهشی وجود ندارد، اما اعضای نمونه، میزان ارتکاب سوءرفتارهای پژوهشی را در مردان، بیش از زنان می‌دانند. علاوه بر این پژوهشگران دانشگاه تهران، اظهارکرده‌اند که احتمال ارتکاب ناآگاهانۀ سوءرفتارهای پژوهشی در بین پژوهشگران ایرانی زیاد است و در مقابل احتمال کمی برای ارتکاب سوءرفتار پژوهشی در آثار خود قائل هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Familiarity of UT Researchers With the Issue of Research Misconducts

نویسندگان [English]

  • Amirhosein Rajabzadeh Assarha 1
  • Nader Naghshinneh 2
  • Ali Akbar Saboury 3
1 MS, Library and information Science
2 Assistant Professor - Information Studies Lab, University of Tehran
3 Professor – Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran
چکیده [English]

Purpose: The following paper is going to evaluate the familiarity scale of University of Tehran (UT) researchers with the issue of research misconducts, its types and definitions.
Methodology: This paper, which is a practical one regarding its objects, and gathered its data through descriptive survey, will consider the familiarity scale of participants with the issue of research misconducts by a researcher- based questionnaire.
Findings: According to the findings of this study, UT researchers totally believe that they have high level of familiarity with the issue of research misconducts. Participants acknowledged that, though they had not been trained in this field formally, there is no sufficient and appropriate legislation to stop these misconducts and the prosecution. There is no meaningful statistically difference between men and women in their familiarity scale. In addition, they asserted that there is high level of probability for whole Iranian researchers to commit some forms of research misconducts and in contrast there is low probability to commit these misconducts themselves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Familiarity Scale
  • Research Misconducts
  • University of Tehran