دوره و شماره: دوره 47، شماره 4، دی 1392، صفحه 351-468 
بررسی وضعیت فرآیند بازاریابی در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان بر اساس مدل 7P

صفحه 415-430

احمد شعبانی؛ نوشین عمادی؛ مرتضی محمدی استانی؛ ناهید سلیمانی