دوره و شماره: دوره 47، شماره 4، دی 1392، صفحه 351-468