سنجش رابطۀ حمایت سازمانی ادراک‌شده و بی‌تفاوتی سازمانی در کتابداران مطالعۀ موردی: کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی تابعۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف سنجش رابطۀ حمایت سازمانی ادراک‌شده و بی‌تفاوتی سازمانی در کتابداران شاغل در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی تابعۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران انجام شد.
روش: روش پژوهش پیمایشی تحلیلی، و ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامۀ حمایت سازمانی ادراک‌شدۀ آیزنبرگر و دیگران (1986) و پرسش‌نامۀ بی‌تفاوتی سازمانی سالاریه (1389) بود. جامعۀ آماری مورد مطالعه شامل تمامی کتابداران دارای حداقل مدرک دیپلم شاغل در بخش‌های مختلف کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی تابعۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران در سال 1392 به تعداد 219 نفر بود که پس از توزیع پرسش‌نامه از این تعداد 177 پرسش‌نامه جمع آوری و سپس تحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزار spss انجام شد.
یافته‌ها: در بین کتابداران جامعۀ آماری، میزان حمایت سازمانی ادراک‌شده پایین‌تر از حد متوسط و میزان بی‌تفاوتی سازمانی نیز پایین‌تر از حد متوسط است و بین حمایت سازمانی ادراک‌شده و بروز بی‌تفاوتی سازمانی در کتابداران جامعۀ آماری رابطۀ معکوس معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Relationship between Perceived Organizational Support and organizational Indifference in Librarians Case Study: Central Libraries of Universities Affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology in Tehran

نویسندگان [English]

  • Nadjla Hariri 1
  • Seyedeh Zahra Rootan 2
  • Maryam Janmohammadi 3
1 Associate professor, Department of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, IRAN
2 MA of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, IRAN
3 MA of Knowledge and Information Science, Tehran University’s Faculty of Veterinary Medicine, Tehran, IRAN
چکیده [English]

Purpose: This research was conducted to assess the relationship between perceived organizational support and organizational indifference among librarians working at central libraries of universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology in the city of Tehran

Methodology: The method used in this research was analytical survey and the statistical population of the study comprised all librarians holding a diploma or a higher degree working in different sections of central library’s affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology in the city of Tehran in 1392 (2012-2013). 219 questionnaires were distributed among these librarians, 177 of which were collected and analyzed. The required data was collected using the perceived organizational support questionnaire ((Eisenberger et al, 1986) and the organizational indifference questionnaire (Salariyeh, 2011).

Findings: The results showed that among the librarians forming the statistical population, the rate of perceived organizational support is below the average and so is the rate of organizational indifference. Hence, there is a meaningful and reverse relationship between perceived organizational support and occurrence of organizational indifference among librarians of the statistical population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived organizational support
  • organizational indifference
  • Librarians
  • Central Libraries
  • Universities Affiliated to the Ministry of Science Research and Technology