بررسی وضعیت فرآیند بازاریابی در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان بر اساس مدل 7P

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد رشتۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی وضعیت فرآیند بازاریابی بر اساس مدل 7P (محصول، قیمت، مکان، ترویج، کارکنان، فرآیند و شواهد فیزیکی) در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان است.
روش: پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی، روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و حجم نمونه 96 نفر است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته است که ضریب پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ 96/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین مؤلفه‌های فرآیند بازاریابی بر اساس مدل 7P در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان بیشتر از سطح متوسط است و مؤلفۀ "قیمت" بهترین وضعیت را نسبت به سایر مؤلفه‌ها دارد. همچنین بین نظر پاسخگویان بر حسب متغیرهای جمعیت‌شناختی رشتۀ تحصیلی، نوع کار در کتابخانه و دانشگاه محل خدمت، تفاوت معناداری وجود ندارد، ولی برحسب متغیرهای جمعیت‌شناختی جنسیت، سابقۀ خدمت، سن، میزان تحصیلات و نوع کتابخانه تفاوت معنادار مشاهده شد.
اصالت/ ارزش: نتایج این پژوهش مدیران را در شناخت مفهوم، اهمیت و بهبود بازاریابی در سازمان یاری می‌دهد و شیوه‌های مناسب برای افزایش بهبود فرآیند بازاریابی بر اساس مدل 7P در کتابخانه‌های دانشگاهی را به آنها می‌شناساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey Study Marketing Process in the University Libraries of Isfahan City Based on 7P

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shabani 1
  • Noushin Emadi 2
  • Morteza Mohammadi Ostani 2
  • Nahid Soleymani 2
1 Professor, Library and Information Science, University of Isfahan
2 M. Sc., Library and Information Science, University of Isfahan
چکیده [English]

Objective: the aim of this study is to determine the improvement rate of marketing process based on 7P in Libraries of state universities in Isfahan city.

Method: This research is a descriptive – survey study. Random stratified sampling method was used and the sample estimated 96 people. To collect data a researcher made questionnaire was used and the reliability of the questionnaire was estimated 0.96 using Cronbach Alpha coefficient and data analysis using SPSS. For analyzing the data SPSS software was used in two levels of descriptive and inferential statistics.
Results: based on the results mean of marketing process improvement components based on 7P is more than the average level. Also among the respondents’ views, there is no significant difference based on demographic variables field of study, type of work in library and different universities. But there is significant difference in terms of demographic variables gender, years of service, age, level of education and type of library.
Originality/value: the results of this research help managers in understanding the concept, importance and strategies of marketing improvement in organizations and introduces suitable ways to increase the improvement rate of marketing process based on 7P in university Libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University of Isfahan
  • Marketing
  • Isfahan University of Medical Sciences
  • Isfahan University of technology, Managers