ارزیابی وضعیت استقرار کتابداران مرجع کتابخانه‌های دانشگاهی ایران در هر یک از سطوح نظریه‌های مرجع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، ارزیابی وضعیت استقرار کتابداران مرجع کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر یک از سطوح نظریه‌های مرجع بوده است.
روش: پژوهش از نوع توصیفی و روش آن پیمایشی است وداده‌ها با استفاده از پرسش‌نامۀ محقق‌ساختۀ برگرفته از نظریه‌های موجود، گرد‌آوری شده‌اند.در مجموع 133 پرسش‌نامه از سوی کتابداران مرجع کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌ها بازگشت داده شد.
یافته‌ها:یافته‌های پژوهش نشان داد که گرایش کتابداران مرجع کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌ها به سمت نظریۀ حداکثر و پس از آن حد متوسط است. با افزایش سطح تحصیلات و سابقۀ کار تمایل به سمت نظریۀ حداکثر بیشتر شده است. همچنین کتابداران مرجع کتابخانه‌های تحت پوشش وزارت بهداشت نمره‌های بیشتری در نظریۀ حداکثر کسب کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the settlement of reference librarians in academic libraries in each of the theories of reference

نویسندگان [English]

  • Zahed Bigdeli 1
  • Rouhallah Khademi 2
1 Professor, Department of Knowledge & Information Science College of Education & Psychology
2 PhD Student in Knowledge & Information Science College of Education & Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to assess the status of reference librarians of university central libraries under the Ministry of Science, Research, and Technology and the Ministry of Health and Medical Education in each of the levels of theory and reference.
Methods: This study was of a descriptive survey type and used a researcher-made questionnaire derived from existing theories. Total of 133 questionnaires were returned by the reference librarians.
Results: Results showed a trend toward a Max Theory (Liberal theory). With the increasing
Education and work experience, librarians became more inclined towards Max theory. Reference librarians of libraries under the Ministry of Health gained higher scores on the Max theory.
Originality: So far, very few studies have examined the reference librarians from the viewpoint of reference theories. This research is new in term of addressing the situation of reference librarians at different levels of reference theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reference theories
  • Academic libraries
  • Reference Librarin