سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICTL) دبیران بر اساس الگوی ISST

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش بزرگسالان، دبیر آموزش و پرورش شهر تهران.

2 استادیار دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف در این پژوهش معرفی الگویISST برای سنجش سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات دبیران و شناسایی و مقایسۀ نظر متخصصان و دبیران در این زمینه است.
روش: روش پژوهش توصیفی است که به‌صورت پیمایشی به گردآوری داده‌ها اقدام کرده‌ایم. جامعۀ آماری تمامی دبیران آموزش و پرورش شهر تهران است که 299 نفر به‌عنوان نمونه و به‌صورت تصادفی بررسی شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه بوده که بر اساس الگویISST تهیه شده است. روایی ابزار مورد استفاده از نوع محتوایی است که توسط متخصصان حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش تأیید شده است. برای سنجش پایایی پرسش‌نامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های به‌دست آمده نشان داد که متخصصان ودبیران، مؤلفه‌های سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات را برای دبیران مهم ارزیابی کرده‌اند، همچنین یافته‌ها نشان داد که در بررسی دیدگاه‌های متخصصان و دبیران در مورد مؤلفه‌های سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مورد جامعۀ اطلاعاتی، ابزار اطلاعاتی و مدیریت اطلاعاتی تفاوت معناداری وجود دارد (0.05p<)، ولی در مورد پردازش اطلاعات تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشده است (0.05p>).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Literacy Information and Communication Technology (ICTL) Teachers Based Model ISST

نویسندگان [English]

  • Azar Ahmadi 1
  • Javad Pourkarimi 2
1 Master in Adult Education
2 Assist Prof, Psychology and Education Faculty, University of Tehran
چکیده [English]

Research aims is to introduce a ISST model to measure teachers' ICT literacy. Research Methods is descriptive and the survey was collected data. Population is all teachers in Tehran that299 numbers is randomly selected. Data collection tool, which is based on a questionnaire prepared by the ISST Model.
Content validity is used by experts has been approved. Cronbach's alpha to measure reliability of the method used. The results showed that experts and teachers had critical evaluation components of information and communication technology literacy (based on ISST). also attitudes of experts and teachers about the components of ICT literacy, in Information Society, Information tools and Information Management there was significant difference(P<0/05), but there wasn't significant difference in information processing (p>0/05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • model
  • ICT litracy
  • teachers