سنجش معیارهای ارزیابی و تولید کتاب‌های گویا از دیدگاه کاربران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکدۀ علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکدۀ علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناخت و معرفی مهم‌ترین معیارهای تولید و ارزیابی کتاب‌های گویا از دیدگاه کاربران است.
روش/ رویکردپژوهش: این پژوهش از لحاظ روش‌شناسی در زمرۀ پژوهش‌های کمّی قرار دارد و از روش پیمایش بهره می‌برد. ابزار پژوهش پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته است، جامعۀ آماری، کاربران کتاب‌های گویای سایت آدیولیب هستند که با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند.
یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش حاکی از این مطلب بود که 81 معیار در ذیل 12 ملاک مزیت، انگیزۀ کاربرد، معیار انتخاب، موضوع مورد علاقه، ویرایش، روایت، موسیقی و صداسازی، تقطیع و نامگذاری، ویژگی و کیفیت صدا، قالب انتشار، شیوۀ دسترسی و جست‌وجو و اطلاعات کتاب‌شناختی (که از کنار هم قرار گرفتن معیارهای مرتبط با هم تشکیل شده‌اند) در معرض نظر کاربران قرار گرفت و از این میان معیارهای دریافت فایل اینترنتی دانلود‌شدنی و انتقال به یک دستگاه پخش صوت، انتقال صحیح لحن جمله توسط راوی، فن بیان صحیح راوی، قابلیت اجرا در انواع دستگاه‌های پخش صوت، صدای مطلوب و دلنشین راوی، تناسب جنس صدا و لحن راوی با نوع متن، ‌امکان جست‌وجوی کتاب گویا بر اساس موضوع، انتخاب کتاب گویا متناسب با سلیقه و نیاز شخصی، استفاده از موسیقی در آثار کودکان و دریافت کتاب‌های گویای رایگان از اینترنت بیشترین اهمیت را دارند.
اصالت/ ارزش: نتایج این تحقیق برای اولین بار معیارهای تولید و ارزیابی کتاب‌های گویا را از دیدگاه کاربران مشخص کرد. مشارکت‌کنندگان مصادیقی از این معیارها را عرضه کردند که توجه به آنها در تولید کتاب‌های گویا موجب افزایش کیفیت تولیدات می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of evaluation and production criteria of audio books from the users Point of views

نویسندگان [English]

 • Maryam Chehreghani 1
 • Fateme Fahimnia 2
 • Nader Naghshine 3
چکیده [English]

Purpose: This study aimed to identify and introduce the most important evaluation and production criteria of audio books based on users’ point of view.
Method: In terms of methodology, this study was among the quantitative studies and done with descriptive survey. The research instrument was researcher-made questionnaire. Population was all users of audiolib website that used from audio books more than once that were selected by random sampling.
Findings: The findings of this study indicated that 81 standards in following of 12 criteria include advantage, incentive of application, selection criteria, favorite subject, edition, narration, music and voice-producing, tracking and naming, features and sound quality, publication format, access methods, and search and bibliographic information, which made from getting together related criteria, were located on user exposed and among of them getting a downloadable audio book file and transfer it to a player, correct convey the tone by the narrator, correct rhetoric narrator, applicable in varios audio devices, desirable and pleasant voice of the narrator, appropriateness of the narrator's tone and voice with text type, ability to search by subject, book selection based on fitness with personal tastes and needs, use of music in children's literature, and get free audio books from the Internet were most important criteria.
Originality: The results of this study, for the first time, identified the production and evaluation criteria of audio books from the user point of view. Participants offered criteria examples that attention to them can increase the quality of audio books production.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Audio book
 • production criteria
 • Evaluation criteria
 • audio book user
 1. چهرقانی، مریم (1392). کتاب گویا، فرصتی دوباره برای آشتی دادن کودک و کتاب. فصلنامة کتاب مهر، (8)، 82 – 101.
 2. چهرقانی، مریم و فاطمه فهیم‌نیا (1392). قابلیت‌ها و مزایای کتاب گویا برای کاربران و ناشران. فصلنامة کتاب مهر، (9)، 22-43.
 3. سلطانی، پوری، و فروردین راستین (1379). کتاب گویا. در دانشنامة کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: فرهنگ معاصر.
 4. مکتبی فرد، لیلا (رویا) (1384). تصویری گویا از کتاب گویا در ایران‌ تعریف و تاریخچه‌. پژوهشنامة ادبیات کودک و نوجوان، (40): 43-49.
  1. AudioFile (1998). 10 Reasons Kids Learn With Audiobooks. AudioFile  Retrieved 1 August 2013 from:  http://www.audiofilemagazine.com/article_archive/10.Reasons.pdf.
  2. Audio Publishers Association (2005). Audio Publishers Association (APA) Fact Sheet. Retrieved 20 October 2012 from: https://www.audiopub.org/LinkedFiles/APA_Fact_Sheet.pdf.
  3. Audio Publishers Association (2008). More Americans are all Ears to Audiobooks: 28 Percent of Americans Have Listened to Audiobooks in the Past Year; Sales Surpass One Billion Dollars. Retrieved Retrieved 20 October 2012 from: http://www.audiopub.org/pdfs/2008%20sales%20consumer%20final.pdf.
  4. Audio Publishers Association (2010). Audiobook listeners are affluent, well-educated and avid book readers: APA 2010 consumer survey data released. Retrieved from http://www.audiopub.org/2010ConsumerSurveyreleasefinal.pdf
  5. Brown, J. E. (2003). Evaluation of Audio Books: A Guide for Teachers. The ALAN Review, (30)3: 53-56.
  6. Connors, K. C. (1999). Audiobook Format: A Patron's Choice. Master's Research Paper, Kent State University.
  7. Engelen, J. (2008). Modern Digital Libraries, the Case of the Audio-Book Boom. In K. m. al.(eds.) (Ed.), ICCHP '08 Proceedings of the 11th international conference on Computers Helping People with Special Needs (pp. 284-290). Springer-Verlag Berlin, Heidelberg
  8. Furini, M. (2008). "Digital Audiobook: From Passive to Active Pursuit'', Multimedia Tools and Applications Journal. (40)1: 23-39.
  9. Hurtado Meléndrez, J. F. (2010). Audiobooks: Assisting Struggling Readers with the Cognitive Load. For the Degree of Masters. San Diego State University, College of Education.
  10. Irwin, W. (2009). Reading Audio Books. Philosophy and Literature , (33) 2: 358-368.
  11. Kiser, M. M. (2000). Non-Print YA Literature Connection Bud, Not Buddy: Common Reading, Uncommon Listening. The ALAN Review, (27) 3: 40-44.
  12. Peters, T. A. (2007). “Digital Audiobook Services through Libraries”. Library Technology Reports. (43)1.
  13. Reitz, J. M. (2004). Audiobook. Online Dictionary of Library and Information Science. From: http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_a.aspx#audiobook.
  14. Rubery, M. (2008). Play It Again, Sam Weller: New Digital Audiobooks and Old Ways of Reading. Journal of Victorian Culture , (13) 1: 58-79.
  15. Stern, C. (2011). The Role of Audiobooks in Academic Libraries. College & Undergraduate Libraries, (18): 77–91.
  16. Webb, L. and Meyer, N. (2006). IPods, Audiobooks, EBooks, and More: Empowering Reading Through. Based on Presentation October 23, 2006 Internet@ Schools West.
  17. Wilde, S., and Larson J. (2007). Listen! It’s good for Kids. AudioFile April/May: 23-25. From: http://www.audiofilemagazine.com/article_archive/ListengoodforkidsAM07.pdf
  18. 22.              Whittingham, J., Huffman, S., Christensen, R., and McAllister, T. (2013). Use of Audiobooks in a School Library and Positive Effects of Struggling Readers’ Participation in a Library-Sponsored Audiobook Club. School Library Research, (16). Available on: http://www.ala.org/aasl/slr/volume16/whittingham-huffman-christensen-mcallister
  19. Yingling, J. (1998). A Study of Audiobook Users at the Salem, Ohio Public Library. Master's Research Paper, Kent State University.