دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 159-324 

مقاله پژوهشی

1. سنجش معیارهای ارزیابی و تولید کتاب‌های گویا از دیدگاه کاربران

صفحه 159-182

مریم چهرقانی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه