تأثیر زبان نمایه‌سازی بر رتبه‌بندی تصاویر در موتور کاوش گوگل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر زبان نمایه‌سازی بر رتبه‌بندی تصاویر در موتور کاوش گوگل است. به‌منظور نیل به این هدف، چگونگی رتبه‌بندی نتایج جست‌وجو در نمایه‌سازی تصاویر با استفاده از زبان آزاد و زبان کنترل‌شده در موتور کاوش گوگل بررسی شده است.
روش: پژوهش به روش تجربی انجام شده است. جامعۀ پژوهش، 30 تصویر از تمبرهای قدیمی ایران مربوط به سال‌های 1331 تا 1357 بود. برای اجرای این پژوهش، دو سایت با استفاده از دو حساب کاربری در محیط گوگل ایجاد شد و این تصاویر در هر دو سایت بارگذاری شدند، با این تفاوت که عناوین تمبرها در سایت 1 بر اساس زبان کنترل‌شده و در سایت دو بر اساس زبان آزاد درج شدند. نمایه‌سازی بر اساس زبان کنترل‌شده در این پژوهش، با همکاری و مشورت ویراستاران اصطلاح‌نامۀ مواد گرافیکی کتابخانۀ کنگرة آمریکا انجام شد. پس از گذشت یک بازۀ زمانی 40 روزه، تصاویر در بخش جست‌وجوی تصاویر موتور کاوش گوگل جست‌وجو شدند و رتبۀ تصاویر بازیابی‌شده در هر دو گروه بررسی شد.
یافته‌ها: درتجزیه و تحلیل توصیفی، امتیاز رتبه‌های تصاویر بازیابی‌شده در دو گروه محاسبه و در تجزیه و تحلیل استنباطی برای مقایسۀ رتبه‌بندی نتایج جست‌وجوی تصاویر از آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از زبان نمایه‌سازی آزاد در مقایسه با زبان کنترل‌شده در بارگذاری تصاویر در اینترنت، تأثیر مثبتی در رتبه‌بندی نتایج جست‌وجوی این تصاویر به‌وسیلۀ موتور کاوش گوگل دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of Indexing Language on Image Ranking in Google Search Engine

نویسندگان [English]

  • Nadjla Hariri 1
  • Shideh Ahmadi 2
1 Department of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, IRAN
2 M.A. of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, IRAN
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine influence on indexing language in ranking the results of image searching in the Google search engine. An experimental method was conducted. The population in this study was 30 old stamps of the years 1952 to 1978. For doing this study, two sites were designed on the Web. In the first site 30 images were uploaded based on the controlled language and in second site 30 images were uploaded based on free language. In this study index of the controlled language was prepared by consultation with the editors of the Library of Congress Thesaurus of Graphic Materials in USA. After 40-days period of time, the images were searched in the Google image search engine. In descriptive analysis, the data were summarized using frequency tables. Also, for further analysis, independent t-test was used.
Results show that the total score of images with controlled language indexing was 254, and ranking 1 had the highest frequency of 30 percent of total scores of rankings. The total score for images with free language indexing was 264, and ranking 1 has the highest frequency as 40 percent of total scores of rankings. Finally, the comparison of results show that total score of rankings for the case of using free language indexing was more that total score for images with controlled language indexing. The results of this study indicate that using free language indexing had significantly affected the rankings of these images in retrieving images in Google search engine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • controlled language indexing
  • free language indexing
  • Google search engine
  • image ranking
  • image Indexing
سینق، موهیندر (1388). مدیریت کتابخانه­ها و نظام اطلاع­رسانی. ترجمة غلامرضا فدایی. تهران: نهاد کتابخانه­های عمومی کشور.
عباس‌پور، جواد (1384). نمایه‌سازی تصاویر، چالش و رویکردها. کتابداری، (44) 39 . 167-168.
مطلبی، داریوش (1386). اصطلاح‌نامه­ها و سازماندهی دانش. کلیات کتاب ماه، 10(10). 4-5.
کرمی، افسانه (1385). نمایه­سازی تصویر در پایگاههای اطلاعاتی. موجود در:   
نوروزی، علیرضا؛ ولایتی، خالید (1389). نمایه­سازی موضوعی: نمایه­­سازی مفهومی. تهران: چاپار.
Hassan, I.; Zhang, J.(2001). Image search engine future analysis. Online Information Review, 25(2): 103-114.
Harping, P.)2002). The Language of Images: Enhancing Access to Images by Applying Metadata Schemas and Structured Vocabularies. In Introduction to Art Image Access Issues, Los Angeles: Getty Research Institute.
Mattoon, C. (2003). Natural language indexing or controlled vocabularies. Thesis Master of  Science, School of Informatics University of Edinburgh.
Tam, A.M.; Leong, C.H.(2001). Structured natural-language descriptions for semantic content retrieval of visual materials. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 52 (11): 930 – 937.
Xian, W.; Jian-hua, X.; Yan-song, H. (2000). Natural language searching versus controlled vocabulary searching". Journal of Shenzhen University.