ارزیابی مقالات نقد کتاب منتشرشده در مجلۀ کتاب ماه: کلیات بر اساس مدلBREM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیارکتابداری و اطلاع‌رسانی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش، ارزیابی مقالات نقد کتاب منتشرشده در مجلۀ کتاب ماه: کلیات بر اساس مدلBREM  است.
روش: روش این پژوهش کتاب‌سنجی و نوع مطالعه کاربردی و ابزار گردآوری داده‌ها سیاهۀ وارسی استاندارد است. جامعۀ آماری شامل همۀ مقالات نقد کتاب فارسی منتشرشده در مجلۀ کتاب ماه: کلیات در سال1390 است که شامل 76 مقاله بود و روش نمونه‌گیری سرشماری است. روایی ابزار توسط متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی تأیید شد. از روش‌های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی(آزمون t مستقل و واریانس یکطرفه) استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که میانگین نمرۀ شاخص‌های محتوا، نگارشی، ظاهری و سایر شاخص‌ها در مقالات نقد کتاب منتشرشده در مجلۀ کتاب ماه: کلیات در سال 1390 بر اساس مدل BREM، به‌ترتیب 2/2، 32/2، 13/1 و 97/2 از 4 است. بین جنسیت، مقطع تحصیلی و رشتۀ تحصیلی ناقدان و میانگین نمرۀ شاخص‌های نقد کتاب در مجلۀ کتاب ماه: کلیات تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0P-value>). بین میانگین نمرۀ شاخص محتوایی و همچنین ظاهری و موضوع کتاب، تفاوت معناداری وجود دارد (05/0P-Value<). یافته‌ها نشان داد که بین میانگین نمرۀ شاخص نگارشی و همچنین سایر شاخص‌ها و موضوع کتاب تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0P-value>).
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد توجه ناقدان به ویژگی‌های محتوایی و نگارشی متوسط به بالا بوده است، در صورتی‌که توجه به ویژگی‌های ظاهری اثر اغلب مورد غفلت واقع شده است. با توجه به بالاتر بودن میانگین نمرۀ سایر شاخص‌ها، به‌نظر می‌رسد منتقدان معمولاً ساختار کلی مقالۀ نقد کتاب را کم و بیش به‌خوبی می‌شناسند و رعایت می‌کنند. البته باید در نظر داشت که آموزش منتقدان و ارائۀ ساختار صحیح و کامل نقد کتاب، برای نوشتن نقدهای صحیح و آشنا کردن منتقدان با همۀ اصول نقدنویسی علمی از ضروریات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Articles published in the Ketab-mah: Kolliat Based on BREM

نویسندگان [English]

  • nayere soleimanzade najafi 1
  • Hasan Ashrafi Rizi 2
چکیده [English]

Introduction:The aim of this study was to evaluate a review article published in the Ketabmah: Kolliat based on BREM.
Materials and Methods: The study method was applied and bibliometric and Data gathering tool is the standard checklist. population included all book review articles published in the Ketabmah: Kolliat In 1390. statistical methods in descriptive and inferential statistics ( independent t -test and ANOVA ) was used.
Findings: Results showed a mean index of content , writing , design and other in ‌ index of articles published in Ketabmah: Kolliat Book Review. overall in the 1390 model BREM, respectively, 2/2 , 32/2 , 13/1 and 97/2 out of 4 . Between gender, education and profession critics and the average score of the Journal Book of the month Book Review : There are no overall significant difference (05/0P-value>).
Conclusion: Results according to critics writing features and moderate to high content of the characteristic of the visual effect is often neglected . The higher the average score of other appears to be correct and complete the review and provide critical training is essential .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Book Review
  • Ketabmah: Kolliat
  • assesment
  • Book Review evaluation Model
آصف‌زاده، سعید (1384). تحلیل انتقادی مطالعات پژوهشی در علوم پزشکی. پژوهش در پزشکی (مجلۀ پژوهشی دانشکدۀ پزشکی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید بهشتی. 29 (3). 195 - 201.
افضلی، مهدی (1387). اصول و مبانی نقد کتاب. تهران: دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله.
حکمت، نصرا... (1389). نکاتی در باب نقد کتاب. عیار نقد (مجموعه مقالاتی در حوزۀ مبانی نظری نقد به قلم گروهی از نویسندگان) گردآوری علی اوجبی. دفتر دوم. تهران: خانۀ کتاب، 77 - 81. 
ذاکری، مصطفی (1388). اصول، نتایج و گونه‌های نقد. (مجموعه مقالاتی در حوزه مبانی نظری نقد به قلم گروهی از نویسندگان) گردآوری علی اوجبی. دفتر اول. تهران: خانۀ کتاب،153 - 168.
سلیمانزاده نجفی، نیره‌السادات؛ اشرفی‌ریزی، حسن؛ یارمحمدیان، محمدحسین؛ شهرزادی، لیلا؛ حسن‌زاده، اکبر (1392). بررسی تأثیر دورۀ آموزشی نقد کتاب بر آگاهی، نگرش و مهارت نقد کتاب اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1391. ] پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد[. دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
قراملکی، احد فرامرز (1390). نقدنویسی و بایدها و نبایدهای آن. کتاب ماه کلیات. ماهنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی و نقد و بررسی کتاب در حوزۀ اطلاعات، ارتباطات و دانش‌شناسی: ویژه‌نامۀ نقد و بررسی کتاب. 5 (167). 8 - 16.
کاظم‌پور، زهرا؛ اشرفی‌ریزی، حسن (1388). بررسی کتاب‌های نقدشده در حوزۀ کتابداری و اطلاع‌رسانی در مجلۀ کتاب ماه: کلیات در سال‌های 1384 - 1388. اطلاع‌شناسی. 7(25). 71 - 84.
همایون‌پور، هرمز (1388). ضرورت و فواید نقد. عیار نقد (مجموعه مقالاتی در حوزۀ مبانی نظری نقد به قلم گروهی از نویسندگان) گردآوری علی اوجبی. دفتر اول. تهران: خانۀ کتاب، 249 - 353.
Caldwell,  K; Henshaw, L; Taylor, G (2005). Developing a framework for critiquing health research.  Journal of health, social and environmental, 6(1): 45-54.
Michael, A (1993) . Article review checklist: a criterion checklist reviewing research articles in applied psychology. Personnel psychology, 46: 705-718.
Kroenke, K (1986). Book Reviews in Medical Journals. Bull. Med. Libra. Assoc, 74(l): 1-6.
Nattowitz, A; Carlo, P (1997). Evaluating review content selection: An analysis of American history reviews in choice, American Historical Reviews, and Journal of American history. College and research libraries, 58(4): 322-335.