دوره و شماره: دوره 48، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 325-476 

مقاله پژوهشی

1. نقش فرهنگ دانش در اثربخشی فرایندهای مدیریت دانش مورد مطالعه: یک سازمان دانش‌بنیان

صفحه 325-345

میترا دیلمقانی؛ قاطمه فهیم نیا؛ محمد ابویی اردکان؛ غلامرضا فدایی