بررسی رابطۀ بین مدیریت دانش با بهسازی منابع انسانی از دیدگاه کارکنان اداری دانشگاه ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

2 استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه

3 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده

 
هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطۀ بین مدیریت دانش و بهسازی منابع انسانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه ارومیه پرداخته است. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. ۲۲۳ نفر از کارکنان دانشگاه با توجه به دانشکدۀ محل خدمت، به‌صورت طبقه‌ای و به‌طور تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها براساس فرضیه‌های پژوهش و با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل مانوا، تحلیل آنوا، تحلیل رگرسیون چندگانه و تی مستقل تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که بین مدیریت دانش و بهسازی منابع انسانی همبستگی و بین مؤلفه‌های مدیریت دانش با کل ابعاد بهسازی منابع انسانی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر این مؤلفه‌های خلق، تسهیم و حفظ دانش نیز به‌صورت مثبت و معنادار ابعاد بهسازی منابع انسانی شامل آموزش، ارزیابی عملکرد، مسیر شغلی، انضباط و نظام پاداش/ تنبیه را پیش‌بینی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between knowledge management and human resource development from the viewpoint of staff Urmia University

نویسندگان [English]

  • Reza Hassanzadeh 1
  • Mir Mohammad Seyed Abbaszadeh 2
  • Hassan Ghalavandi 3
چکیده [English]

 
The present study examined the relationship between knowledge management and human resource development from the viewpoint of Urmia University staff using descriptive Survey study, has been done. 223 employees were randomly selected. Data were collected and analyzed based on the research hypotheses, using Pearson correlation coefficient, MANOVA analysis, ANOVA analysis, multiple regression analysis and T test were analyzed. The results showed that there is a correlation between knowledge management and human resource development and knowledge management component of the total development of human resources, there is a significant positive relationship. In addition to these components of knowledge creation, knowledge sharing and stored knowledge can be positive and significant predicted aspects of human resource development: Training, performance evaluation, job promotion, discipline and system of rewards / punishments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Knowledge management
  • Development
  • human resources
  • Urmia University
ابطحی، سید حسن؛ صلواتی، عادل (1385). مدیریت دانش در سازمان (چاپ اول). تهران: انتشارات پیوند نو.
اخگر، بابک؛ همکاران (1391). مدیریت دانش فرایندگرا: از راهبرد تا کاربست (چاپ اول)، تهران: انتشارات کتابدار.
اسکندری، مجتبی؛ عابدی، علی‌نقی (1388). بررسی عوامل مرتبط با حفظ و نگهداری کارکنان در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، فصلنامۀ مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال اول، (2) 107 - 125.
اصلاحی، محمد (1392). الگوی روابط بین ارزش‌های فرهنگی، مدیریت دانش و مسئولیت اجتماعی در میان اعضای هیأت‌علمی دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 91 – 92، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه.
ترنتن، استیو؛ کریسی، مک کراکن (2009). نقش عامل انسانی در مدیریت دانش، ترجمۀ محسن‌زاده، افسانه (1389). فصلنامۀ کتابداری و اطلاع‌رسانی، (1)67 - 89.
حسن‌زاده، محمد (1391). مدیریت دانش: مفاهیم و زیرساخت‌ها (چاپ دوم). تهران: نشر کتابدار.
حبیبی، آرش، ضابط، محمدرضا (1390). بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد بر بهسازی نیروی انسانی در ستاد مرکزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)، فصلنامۀ مقاله‌های پژوهشی مدیریت، 11 (1)44 - 68
سیف‌اللهی، ناصر؛ داوری، مجید رضا (1388). مدیریت دانش در سازمان‌ها (جلد اول). تهران: نشر آرادکتاب.
سلطانی، ایرج (1382)، نقش تکنولوژی اطلاعات در توسعۀ منابع انسانی، ماهنامۀ تدبیر، 48 (138) 222 - 236.
شاملی، نصرت‌الله و همکاران (1390). بررسی حدود و ثغور تنبیه و تأدیب کودک در فقه امامیه، فصلنامۀ مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 7 (25) 167 - 179.
صانعی، مهدی (1386). چالش‌های فراروی مدیریت منابع انسانی. فصلنامۀ تدبیر، 18 (184) 365 - 381.
عبدالکریمی، مهوش (1382). مدیریت دانش، فناوری و خلاقیت و نقش آن در افزایش کارایی و اثربخشی فرایندها، فصلنامۀ پیام مدیریت موفق، 44 (3) 34 - 49.
عبدالله‌زاده، محرم (1387). بررسی تأثیر کلاس‌های آموزش ضمن خدمت کوتاه‌مدت بر عملکرد آموزشی آموزگاران دورۀ ابتدایی آموزش و پرورش ناحیۀ یک شهر ارومیه، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه.
علاقه‌بند، علی (1388). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی (چاپ بیست و یکم). تهران: نشر روان.
عمرانی خلردی، مریم (1388) بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و توانمندسازی مدیران متوسطۀ شهرستان ساری، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه.
قربانی، صابر (1388). چیستی مدیریت دانش، مجلۀ کار و جامعه، 2 (117) ۴۸ - ۵۶.
گریفین، مورهد (1390). رفتار سازمانی،  ترجمۀ الوانی، مهدی و معمارزاده، غلامرضا، تهران: انتشارات مروارید.
مفتخر، علی (1385). بهسازی منابع انسانی، فصلنامۀ تدبیر، 4 (68) 356 - 372.
ملکی، حسن (1390). شاخص‌های تربیت (چاپ اول)، تهران: انتشارات آییژ.
هاشمی، سید حامد؛ پور امین‌زاده، سعیده (1390). چالش‌های فراروی توسعۀ منابع انسانی و راهکاری برای رفع آن. فصلنامۀ کار و جامعه، 51 (136) 344 - 357.
همتی، محمد (۱۳۸۹). ارزیابی میزان به‌کارگیری مؤلفه‌های مدیریت دانش در دانشکده‌های پردیس فنی تهران. اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش تهران.
 
Batiste,L (2005). Improving Practitioner Readiness for Strategic Organizational Roles: An Exploratory Study of Strategic Competence and its Role in Human Resource Development Practice, Vanderbilt University. p. 1.
Ingi Runar, E(2003).Knowledge Management and Creative HRD. Emerald Group Publishing Limited, 14 (2): 54-75.
Jashapara, A (2004). Knowledge Management: An Integrated Approach, Harlow,  Essex: Prentice Hall, pp324.
John,R & Maiko,M(2008). Knowledge transfer and human resource development practices: Japanese firms in Brazil and Mexico,International Business Review, 8(9): 599–612 .
Kelly, R (2007). Introduction to information systems supporting and Trensforming Business john wiley and sons, Inc.
Mclean, G. N (2008). Strategic HRD practices as Key Factors Organizational learning. Journal of European Industrial Training,3( 6): 418-432.
Perez, E (1999). Knowledge management in the library. Database, 22(2): 76.
Robin.T(2011) .knowledge management and human resource developmentthe 6th International Scientific Conference defence resourses management in the 21st century. Braşov, (1):02-03.
Todaro, M. P (2010). Economic Development, European journal of innovation management, 7 (4): 254.