دوره و شماره: دوره 48، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 477-621