خودکارآمدی سواد اطلاعاتی: چارچوب مفهومی‌ و زمینۀ پژوهشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران

3 دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: مقالۀ حاضر به بررسی مفهوم خودکارآمدی به‌عنوان سازۀ روانشناختی مهم و تأثیرگذاری در رفتار انسانی و نیز «نظریۀ شناختی - اجتماعی» و ارتباط آن با مفهوم سواد اطلاعاتی، به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای اساسی زندگی در جامعۀ اطلاعاتی و فرایند یادگیری مدرن و مادام‌العمر می‌پردازد.
روش‌شناسی: مرور ادبیات موجود در رشته‌‌های روانشناسی، آموزش و پرورش، ارتباطات، جامعه‌شناسی، علم اطلاعات و علوم رایانه.
یافته‌ها: خودکارآمدی شاید بر میزان علاقه، تلاش، پشتکار، لذت، خودتنظیمی‌ و در نهایت عملکرد فرد، تأثیر مطلوبی داشته باشد و به‌عنوان یکی از عوامل شایستگی اجتماعی، شایستگی شبکه‌ای، موفقیت، رضایتمندی تحصیلی و کاری و غلبه بر ترس‌هایی مانند ترس‌های اجتماعی و ترس از فناوری نقشی جدی ایفا کند. سواد اطلاعاتی به عنصری درونی مانند خودکارآمدی موکول و مشروط می‌شود. در برخی پژوهش‌ها، خودکارآمدی بالاترین و بیشترین همبستگی و تأثیر را بر رفتار جست‌وجوی اطلاعات داشته است که اهمیت بسیار آن را نشان می‌دهد. خودکارآمدی سواد اطلاعاتی با عواملی مانند سن، جنسیت، سطح تحصیلات، پایۀ تحصیلی، تجربه، آموزش، دانش زبان انگلیسی و شغل ارتباط مستقیم‌ دارد. خودکارآمدی سواد اطلاعاتی در کشور ترکیه بیش از سایر کشورها بررسی شده است.
اصالت/ ارزش: مفهوم خودکارآمدی که از سوی برجسته‌ترین و پراستنادترین روانشناس زندۀ دنیا و چهارمین روانشناس تاریخ این علم، یعنی آلبرت بندورا ارائه شد، نقشی اساسی در سواد اطلاعاتی ایفا می‌کند که متأسفانه در ادبیات علم اطلاعات در زبان فارسی دربارۀ آن بررسی کافی نشده است. مقالۀ حاضر اولین مقالۀ فارسی محسوب می‌شود که به‌صورت مروری به بررسی نقش خودکارآمدی در سواد اطلاعاتی و اطلاع‌جویی اختصاص می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Literacy Self-efficacy: Conceptual Framework and Research Background

نویسندگان [English]

  • Hamid Keshavarz 1
  • Ali Shabani 2
  • Fatemeh Fahimniya 3
1 Faculty member Semnan University
2 PhD Candidate , University of Tehran, Iran
3 Associate professor , University of Tehran
چکیده [English]

Purpose: the present paper aims to relate Self-Efficacy as an important psychological construct to Information Literacy as an essential requisite of the information society.
Methodology: reviewing related literature in communication, sociology, information science and computer science.
Findings: Self-efficacy could increase interest, efforts, enjoy, self-regulation and performance. it is considered to a factor influencing network and social competencies and social and techno phobia as well. Information Seeking could be highly influenced by the level of self-efficacy. some factors as gender, age, academic attainments, experience, instruction, English language knowledge and task to be correlated to self-efficacy. most of the research about Information literacy self efficacy has been explored in turkey.
Novelty: The construct of self-efficacy which is coined by Albert Bandura as most famous and cited live psychologist and forth psychologist in the history of Psychology has a significant role in information literacy. the current paper is the first review paper exploring the concept of self-efficacy in information literacy and seeking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency
  • Self-Efficacy
  • Information Literacy Self-efficacy
  • Information Skills
پروین، لارن؛ جان، اولیور (1381). شخصیت: نظریه و پژوهش. ترجمۀ محمد جعفر جوادی، پروین کدیور. تهران: آیییژ.
سبحانی، احسان (1390). بررسی رابطة مهارت‌های سواد اطلاعاتی با خودکارآمدی دانشجویان پزشکی: پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. به راهنمایی علی حسین قاسمی. دانشگاه پیام نور، واحد مشهد.
طاهرزاده، صدیقه؛ رجبی، غلامرضا؛ بیگدلی، زاهد (1390). بررسی نقش عوامل مؤثر بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان و رابطۀ بین خودکارآمدی و رفتار اطلاعاتی آنان: مطالعۀ موردی دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیای بهبهان. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 8، 99 - 120.
Adalier. A and Serin. O (2012). Teacher Candidates’ Information  Literacy Self-efficacy. Online Journal of Science and Technology, 2(2). Retrieved 5 12, 2012, from http://www.tojsat.net/index.php/tojsat/article/view/44/50
Adetoro. N, Simisaye. A and Oyefuga. A (2010). Relationship between Perceived Self-Efficacy and Information Literacy among Library and Information Science Undergraduates in a Nigerian University of Education. IFE PsychologIA, 18(2).
Ata, F. (2011). The investigation of correlation between the undergraduate students’ usage of eb 2.0 technology and perceptions of information literacy self–efficacy. Unpublished Master’s Thesis, Dokuz Eylül University Institude of Educational Sciences, İzmir. .
Ata, F, and Baran, B. (2011). Investigation of undergraduate students’ informatıon literacy self–efficacy according to foreign language level, gender, computer ownership and the internet connection duration. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium (pp. 22-24). Elazığ- Turkey.: Fırat University,.
          Bandura, A. (1977). Self-efficacy: The exercise of control. New York, NY: : Freeman.
Bandura, A.. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Prentice-Hall: Englewood Cliffs.
Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist, 28, 117–148.
Bandura, A. (2001). social cognitive theory: An generic perspective. Annual Review of psychology, 52, 1- 26.
Bates. R and Khasawneh. S (2007). Self-efficacy and college students' perceptions and. Computers in Human Behavior, 23, 175–191.
Baltes, B, Kipp, P, Lynn, L and Weltzer, L . (2010). Students' research self-efficacy during online doctoral research Courses. Contemporary Issues in Education Research, 3(3), 51-57.
Bronstein, J and Tzivian, L (2013). Perceived self-efficacy of library and information science professionals regarding their information retrieval skills. Library & Information Science Research, 35, 151–158.
Brown, S.P, Ganesan, S, and Chalagalla, G (2001). Self-efficacy as amoderator of information seeking effectiveness. Journal of Applied Psychology, 86(5), 1043-1051.
Cabaroglu, N. (2014). Professional development through action research: Impact on self-efficacy. System, 44, 79-88.
Cakmak, E. (2010). Learning strategies and motivational factors predicting information literacy self-efficacy of e-learners. Australasian Journal of Educational Technology, 26(2), 192-208.
Demiralay, R. & Karadeniz, S. (2010). The Effect of Use of Information and Communication Technologies on Elementary Student Teachers' Perceived Information Literacy Self-Efficacy. Educational Sciences, 10(2), 841-851.
Fisher, Karen E., Erdelez, Sandra, and McKechnie, Lynne E.F. (2005). Theories of information behavior. Medford, NJ: : Information Today.
Haggbloom S.J. (2002). The 100 most eminent psychologists of the 20th century. Review of General Psychology, 6(2), 139-152.
Hasan, B. (2003). The influence of specific computer experiences on computer self-efficacy. Computers in Human Behavior, 19(4), 443-50.
Hemmings, B. C. & Kay, R. (2010). Research self-efficacy, publication output and early career development. International Journal of Educational Management, 24(2), 562-574.
Hodges. C and Murphy, P(2009). Sources of self-efficacy beliefs of students in a technology-intensive asynchronous college algebra course. Internet & Higher Education, 12, 93–97.
Ingwersen, P. and Järvelin, K (2005). Ingwersen, P. & Järvelin, K. (2005), "The Turn: Integration of Information Seeking and Retrieval in Context. Berlin: : Springer.
Jääskeläinen, P. and Savolainen, R. (2003). Competency in network use as a resource for citizenship: implications for the digital divide. Information Research, 8(3). Retrieved 6 5, 2014, from http://informationr.net/ir/8-3/paper153.html
Jamali, H. R. (2013). Citation relations of theories of human information behaviour. Webology, 10(1). Retrieved from http://www.webology.org/2013/v10n1/a106.html
Kuhlthau. (2004). Seeking meaning: A process approach to library and information services. Westport, CT: : Libraries Unlimited.
Kurbanoglu, S (2003). Self-efficacy : A concept closely linked to information literacy and lifelong learning. Journal of Documentation, 59(3), 635–646.
Kurbanoglu, S, Akkoyunlu, B, and Umay, A. (2006). Developing the information literacy self-efficacy scale. Journal of Documentation, 62, 730–743.
Kurkut, E, and Akkoyunlu, A (2008). Foreign language teacher candidates’ information and computer literacy perceived self effıcacy. Hacettepe University Journal of Education, 34, 178-188.
Pajares, F. (1997). Current Directions in Self-effiacacy Research. In M. Maehr & P. R. Pintrich (Eds.), Advances in motivation and achievement (Vol. 10, pp. 1-49). Greenwich, Ct: JAI Press.
 Tang, Y and Tseng H. (2013). Distance Learners' Self-efficacy and Information Literacy Skills. The Journal of Academic Librarianship, 39, 517–521.
Tella, A. (2009). Correlates of undergraduates' information seeking behavior. College and Undergraduate Libraries, 16(1), 1-19.
Tella, A, Tella, A. and Adekunle, P (2007). An Assessment of the Librarian Social Competence and ICT’S Self-Efficacy: Implications on the Library Practices in the Digital Era. Pacific Northwest Library Association Journal, PNLA Quarterly, 71(4), 12-16.
Tella, A., Tella, A., Ayeni, C. O. and Omoba, R. O.. (2012). Self-efficacy and use of electronic information as predictors of academic performance. Retrieved from http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v08n02/tella_a01.html
Tuncer, M and Balci, K. (2013). The Research of the Effect of Computer and Information Literacy Self-Efficacy on the Achievement of Information Literacy. Journal of Studies in Education, 3(4). Retrieved 5 15, 2014, from http://www.macrothink.org/journal/index.php/jse/article/view/4212/3620
Usluel, Y.K (2007). Can ICT usage make a difference on student teachers' information literacy self-efficacy. Library & Information Science Research, 29, 92–102.
Malliari, A, Korobili, S, and Togia, A (2012). IT self-efficacy and computer competence of LIS students. The Electronic Library, 30(5), 608-622.
Monoi, S., Hanlon, N and Diaz, K(2005). Online searching skills: Development of an inventory to assess self-efficacy. Journal of Academic of Librarianship, 31, 98–105.
Multon, K. D., Brown, S. D., & Lent, R. W. (1991). Relation of self-efficacy beliefs to academic outcomes: A meta-analytic investigation. Journal of Counseling Psychology, 38, 30-38.
Ren, W. (1999). Self-efficacy and the search for government information: A study of. References and User Services Quarterly, 38, 283–291.
Ren, W. (2000). Library instruction and college student self-sufficiency in electronic information searching. Journal of Academic of Librarianship, 26(5), 323–328.
Ross, M, Perkins, H and Bodey, K (2013). Information literacy self-efficacy: The effect of juggling work and study. Library and Information Science Research, 35, 279-287.
Savolainen. R. (2002). Network competence and information seeking on the Internet: from definitions towards a social cognitive model. Journal of Documentation, 58(2), 211-226.
Spink, Amanda and Cole, Charles (Eds.)  (2005). New directions in cognitive information retrieval. Dordrecht; London: Springer.
Sudurur. P, Gulsoy. V, Sudurur. E and Mutlu. N. (2011). Pre-service Teacher’s Information  Literacy Self-efficayc Levels: Factors in Interactions. 2th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, (pp. 27-29). Antalya-Turkey.
Wilson, T.D.  (1997). Information behaviour: an interdisciplinary perspective. Information Processing and Management, 33(4), 551-572.
Wilson, T.D. (2012). Theory in information behaviour research. Sheffield, UK: : Eiconics Ltd.
Zha, X, Li, J and Yan, Y. (2013). Information self-efficacy and information channels: Decision quality and online shopping satisfaction. Online Information Review, 37(6), 872-890.