دوره و شماره: دوره 49، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-152 

مقاله پژوهشی

1. خودکارآمدی سواد اطلاعاتی: چارچوب مفهومی‌ و زمینۀ پژوهشی

صفحه 1-22

حمید کشاورز؛ علی شعبانی؛ فاطمه فهیم نیا


2. تأثیرگذارترین پژوهشگران در حوزۀ آی ‌متریکس: نگاهی ترکیبی به شاخص‌های تأثیرگذاری

صفحه 23-54

فرامرز سهیلی؛ هادی شریف مقدم؛ افشین موسوی چلک؛ علی اکبر خاصه