رابطۀ استرس فناوری و تعهد سازمانی(مورد‌پژوهی:کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی رابطۀ بین استرس فناوری و تعهد سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر تبریز است.
روش‏شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و در آن ازروش همبستگی استفاده شده است. جامعۀ آماری، تمامی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر تبریز بوده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‏های‌ استرس فناوری راگوناتان و همکاران (2002) و تعهد سازمانی آلن و می‌یر (1997) است.
یافته‌ها: بین استرس فناوری و ویژگی‏های جمعیت‏شناختی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر تبریز رابطه‌ای وجود ندارد. بین تعهد سازمانی و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی در کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر تبریز رابطه‌ای وجود ندارد و تنها متغیر تحصیلات با تعهد سازمانی رابطه دارد. بین استرس فناوری و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر تبریز، رابطۀ معنا‌دار و مثبتی وجود دارد.
اصالت پژوهش: گسترش فناوری‏های اطلاعاتی سبب شکل‏گیری استرس فناوری در میان کارکنان سازمان‏ها می‏شود؛ استرس فناوری بر کاهش تعهد سازمانی (به‌عنوان شاخص مهم و اثربخشی در مدیریت نیروی انسانی) مؤثر است و بررسی رابطۀ آنها در میان کتابداران به‌دلیل حضور روزافزون فناوری در کتابخانه ضروری است و مطالعۀ پژوهش‏های انجام‌گرفته نشان می‏دهد که هیچ پژوهشی در ایران، رابطۀ بین استرس فناوری و تعهد سازمانی را بررسی نکرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Techno-stress and Organizational Commitment (Case Study: librarian’s viewpoints of Tabriz governmental universities)

نویسندگان [English]

  • Saba Roshanzamir 1
  • Dariush Matlabi 2
چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this study is to identify the relationship between Techno-Stress and the organizational commitment of librarians in libraries of governmental universities of Tabriz.
Methodology: The analytical survey has been used in this study and the population includes all librarians in governmental universities of Tabriz. Questionnaires of techno-stress designed by Ragu-Nathan et al. (2002), and organizational commitment designed by Allen and Meyer (1997) have been used for gathering data.
Results: The findings show: There is a positive and significant correlation between Techno-stress and organizational commitment among librarians of Tabriz governmental universities libraries.
There isn’t any relationship between techno-stress and demographic characteristics of Librarians of Tabriz governmental Universities Libraries. And also result show there isn’t any relationship between organizational commitment and demographic characteristics of Librarians of Tabriz governmental Universities Libraries; only the relationship associated between education variable and organizational commitment.
Originality of research: Development of information technologies leads to the formation of stress between the staff of the organizations. Technostress is effective to reduce of the organization commitment as an important and effective measure in the management of human resources. Study of relationship between Technostress and the organization commitment is necessary because of the increasing technology in libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Techno-stress"
  • "Organizational commitment"
  • "librarians"
  • "Universityʹs Libraries"
  • "Tabriz"
اخباری، مریم‌سادات؛ عریضی، حمید رضا؛ قاسمی، وحید؛ نوری، ابوالقاسم (1391). رابطۀ میان پنج شکل تعهد کاری و میل به ماندن و قصد ترک خدمت در میان کارکنان پالایشگاه نفت. روانشناسی، 16 (2): 176 - 192.
استونر، جیمز‌ آرتور فینچ؛ فری‌من، آر. ادوارد؛ گیلبرت، دانیل آر (1379). مدیریت: سازماندهی، رهبری، کنترل، ترجمۀ علی پارساییان، سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.         
الوانی، مهدی (1383). مدیریت عمومی. تهران: نشر نی.
بهزادی، حسن؛ موسوی، مریم و سنجی، مجیده (1391). بررسی رابطۀ جوّ سازمانی و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد از دیدگاه کتابداران. فصلنامۀ علمی – پژوهشی تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 18 (3): 407 – 426.
جزنی، نسرین (1380). مدیریت منابع انسانی. تهران: نشر نی.
حقیرالسادات طرنجی، سید جمال (1389). بررسی رابطۀ عزت نفس و تعهد سازمانی در کتابداران کتابخانه‌های وابسته به ادارۀ کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکدۀ علوم انسانی و علوم اجتماعی.
رمضانی، الناز (1387). تأثیر آموزش روش‌های مقابله‌ای بر میزان استرس شغلی کارکنان زن سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در سال 13861387. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
ساروقی، احمد (1375). تعهد سازمانی و رابطۀ آن با تمایل به ترک خدمت. فصلنامۀ مدیریت دولتی، 35: 65 – 73.
شیخ بردسیری، حجت و دیگران (1392). بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان مرکز فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. مجلۀ دانشکدۀ مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی کرمان، 1 (1): 38 – 46.
شیعه، زهرا (1382). بررسی رابطۀ بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و کتابداران کتابخانه‌های عمومی (وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) شهر تهران در سال 1381. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی.
Akhtari, P;, M; Naderi, M; Akhtari, Amir; Torfi, A (2013).The effect of organizational environment on technostress of employees. International journal of conceptions on Management and Social Sciences, Issue 1, pp. 9–14.
Caro, Denis H.J; Sethi, Amarjits (1985). Strategic Management of Technostress,The Chaining of Prometheus. Journal of Medical Systems, Vol. 9, No. 516, pp. 291–304.
Catalina C, C (2012). Occupational Stress & Organizational Commitment in Romanian Public Organizations, Procedia–Social & Behavioral Sciences 33, pp.1077–1081. Available online at: www.sciencedirect.com
Ҫoklar, Ahmet Naci; Șahin, Yusef Levent (2011). Technostress Levels of Social Network Users based in ICTs in Turkey. European Journal of Social Sciences, Vol. 23.No. 2, pp. 171-182.
Frances O., Agbu Jane &Simeon, Olubiyi kayode (2011). Technostress in the age of Information Communication Tecnology: A case study of Distance Education. Vol. 2(11), pp.1654–1660. Available online  http://www.interesjournals.org/ER
Longinus, Odoh; Odigbo, Ben; J.U.J., Onwumere (2013). Effect of Techno–Stress on the Performance of Accountants & other Managers in Nigerian Banking & Brewery Industries. European Journal of Business & Management, Vol. 5, No. 14, pp.100-108.
Mahalakshmi, K; Sornam, S.Ally (2013). The Impact of Personality Type on Technostress: A Study among the Library Professionals of Engineering Colleges of Anna University of Technology,Coimbatore. 2013 International Conference on Information Science & Technology Application (ICISTA-13), pp.165-168.
Ragu – Nathan, T.S.; Tarafdar, Monideepa; Ragu – Nathan, Bhanu S.; Tu, Qiang (2008). The Consequences of Technostress for End Users in Organizations: Conceptual Development & Empirical Validation. Information Systems Research, Vol. 19, No. 4, pp. 417–433.
Raja Ibrahim, Raja Zirwatul Aida; Bakar, Azlina Abu; Md Nor, Siti Balqis (2007). Technostress: A Study Among Academic & Non Academic Staff. M.J.Dainoff (Ed): Ergonomics & Helth Aspects, pp.118-124..
Tarafdar, Monideepa; Tu, Qiang; Ragu–Nathan, T.S. (2010). Impact of Technostress on End–User Satisfaction & Performance. Journal of Management Information System/winter 2010 – 11, Vol. 27, No. 3, pp. 303–334.
Tiemo, Pereware Aghwatu; Ofua, Justice Owajeme (2010). Technostress: Causes, Symptoms & Coping Strategies Among Libraians in University Libraries. Educational Research,Vol. 1(12), pp.713–720.
Ungku Norulkamar, Ungku Ahmad; Salmiah Mohamad Amin; Wan Khairuzzaman Wan Ismail (2012). The Relationship Between Technostress Creators & Organisational Commitment Among Academic Librarians. Procedia-Social and Behavioral Sciences  40, The 2012 International Conference on Asia Pacific Business Innovation & Technology Management, 1877-0428, pp.182–186. Available online at: www.sciencedirect.com
Wang, His–Kong chin (Kathleen); Hwang, Feng–chan (2007). Study on Organizational Culture, Organizational Commitment & Attitude toward Organizational Reform–Comprehensive high Schools as Example. The Journal of Human Resource & Adult Learning, Vol. 3, No. 2, pp.189-198.
Wang, Kanliang; Tu, Qiang (2008).Technostress under Different Organizational Envirenments: An Empirical Investigation. Computers in Human Behavior, 24 (2008), pp.3002–3013. Journal homepage: www.elsevier.com/locate/comphumbeh