تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت بازاریابی اینترنتی در فروش کتب الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)

2 دانش آموخته دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و مدرس دانشگاه

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت نشر، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر شاخص‌های بازاریابی اینترنتی بر میزان فروش کتاب‌های الکترونیک و رتبه‌بندی آنها از دیدگاه ناشران الکترونیک ایران است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش توصیفی - پیمایشی محسوب می‌شود. در این پژوهش با استفاده از پرسشنامۀ محقق‌ساخته نظر ناشران دربارۀ عوامل مؤثر بر موفقیت بازاریابی اینترنتی در فروش کتاب الکترونیک جمع‌آوری شد. در سال 1393 تعداد ناشران الکترونیک در ایران 60 مورد بود که با توجه به محدود بودن جامعۀ آماری، داده‌های پژوهش به‌صورت سرشماری گردآوری شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که به‌ترتیب متغیرهای سهولت برای مصرف‌کنندگان، حق انتخاب مشتری، مدیریت اقلام محصول، هزینه و مزایا و ارزش برای مشتریان، مهم‌ترین عوامل تأثیر‌گذار در فروش کتب الکترونیک از دیدگاه ناشران الکترونیک هستند. این یعنی طراحی یک تارنمای چندمنظوره با قابلیت جست‌وجو و کاربری آسان، اساس بازاریابی اینترنتی در فروش کتاب‌های الکترونیک است. همچنین تأثیر دو عامل ارتباطات با مشتریان و خدمات پشتیبانی بر فروش کتاب‌های الکترونیک تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Factors Affecting on Internet Marketing Success in Selling E-books

نویسندگان [English]

 • Morteza Rojuee 1
 • Mastooreh Ezzatzadeh 2
 • Somayyeh Saeedi 3
1 Assistant Professor of Management Department, Imam Reza International University
2 PhD in media Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
3 (MSc) in publishing Management, Imam Reza International university
چکیده [English]

Abstract
Purpose: The purpose of this study is to evaluate the impact of internet marketing indices on sales of electronic books and ranking them from the viewpoint of Iran’s electronic publishers.
Methodology: The present study, in terms of purpose is applied and in terms of method is descriptive. In this study, a researcher-made questionnaire has been used for gathering viewpoints of electronic publishers about the determinants of internet marketing success on the sale of electronic books. In 2014, the number of electronic publications is 60 Publishers that due to the limitation of statistical society, the data is collected according to the census.
Findings: Findings of this study showed that variables: easy for the consumer, customer choice right, materials management, production costs and benefits to customers, are respectively the most important factors in selling e-books from the perspective of the publishers of electronic books. This means that design of a multi-purpose website with the search capability and ease of use is the base of Internet marketing in the sale of electronic books. However, the effect of communications with customers and sales support services for electronic books could not be verified.

کلیدواژه‌ها [English]

 • E-Book
 • Internet Marketing
 • E-Marketing Mix
 • Electronic publisher
 • Selling Electronic Books
 1. عاملی، سعید رضا (1388). متن مجازی، پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، 23.
 2. فارغ‌زاده، نفیسه (1385). نقش فناوری اطلاعات در توزیع و نشر کتاب درسی و بررسی استانداردهای تولید محتوای الکترونیکی. در: فناوری اطلاعات و ارزشیابی. تألیف جمعی از نویسندگان. تهران: سمت.
 3. قاسمی، حمید و کشکر، سارا (1390). توصیف جایگاه کتاب‌های الکترونیک و سایت‌های فروش اینترنتی کتاب در بین مخاطبان حوزۀ نشر ورزشی.همایش ملی دستاورد‌های جدید علمی در توسعۀ ورزش و تربیت بدنی.
 4. محمدی‌فر، محمدرضا (1381). شیوه‌نامۀ ویرایش، اصول ویرایش و نشر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 84.

 Capatina, A., Touzani, M. (2011). Development of a Web Marketing Plan for an eBookChallenges and Opportunities. Annuals of “Dunarea de Jos” University of Galati Fascicle I. Economics and Applied Informatics. Available at:  www.ann.ugal.ro/eco

 1. Carreiro, E. (2010). Electronic books: How digital Devices and supplementary New Technologies are changing the face of the publishing Industry” publishing research. Available at: http: /link.springer.com
 2. Chaffey, D., Ellis, F., Johnstone, K., Mayer, R. (2006). Internet Marketing: Strategy, implementation and Practice, 3rd Edition, London: Prentice Hall.
 3. Dennis, C., Merrilees, W. and Fenech T (2004). Sale the 7 Cs: teaching/training aid for the e-retail mix, International Journal of Retail and Distribution Management, 33 (3):179-193.
 4. Jiang, Y. Katsamakas. E. (2010). The Impact of e-Book Technology on Book Retailing. Proceedings of the 43rd Hawaii International Conference on System Sciences.
  1. Henderson, K. (2009). Electronic Commerce in the On-lineand Electronic Publishing Industry:a Business Model for Web Publishin, Department of Information Science University of Strathclyde، Glasgow.
  2. Mason, R. and Rennie, F. (2008). E-learning: The Key Concepts, British Journal of Educational Technology, 39(3), 565-566.
  3. McCarthy, E.J. (1960). Basic Marketing, A Managerial Approach. IL: Richard D. Irwin.
  4. McDonald, M. and Wilson, H. (1999). E-Marketing: Improving Marketing Effectiveness in a Digital World. Financial Times/Prentice Hall, Harlow.
 5. Mumin, N. (2010). Research on Online Retailing for Modest Fashion. A thesis submitted to the University of Manchester for the degree of Master of Enterprise. Available at: https://www.escholar.manchester.ac.uk/api/datastream?publication
 6. Roskos, K., Burstein, K., You, B., Brueck, J., O’Brien, C. (2011). A Formative Study of an E-book Instructional Model in Early Literacy, Creative Education, 2(1), 10-17.
 7. Vasileiou, M. & Rowley, J. (2011). Marketing and promotion of e-books in academic libraries. Journal of Documentation, 67(4), 624-643.
 8. Wilson, R.; Londoni, M. & Gibb, F. (2002). A User-centered Approach to E-Book Design, The Electronic Library, 20(4), 247-256.