دوره و شماره: دوره 49، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 153-305 
7. ارزیابی کیفیت خدمات نظام یاددهی - یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی

صفحه 277-303

محمد علی شاه حسینی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ رحیم عبادی؛ حمید رودباری