ارزیابی کیفیت خدمات نظام یاددهی - یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران

2 دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

3 معاون آموزشی موسسه آموزش عالی مهرالبرز

4 کارشناس ارشد دانشگاه مهرالبرز

چکیده

هدف: ارائۀ الگوی مناسبی برای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه‌شده به دانشجویان مؤسسات آموزش مجازی، به‌عنوان مشتریان اصلی این نهاد با توجه به ویژگی‌های خاص این دانشگاه‌ها و شیوۀ آموزش الکترونیکی است.
روش: ‌در این تحقیق پس از بررسی ادبیات تحقیق در مورد سنجش کیفیت خدمات در حوزه‌های مختلف، 42 شاخص اصلی تأثیرگذار در کیفیت خدمات دانشگاه‌های الکترونیکی استخراج شد و پس از نظرسنجی از خبرگان، مدل نهایی متشکل از هشت بعد تربیتی، فناوری، صفحات ارتباطی، ارزیابی، مدیریتی، پشتیبانی منابع، اخلاقی و آموزشگاهی، مبتنی بر مدل هشت‌وجهی بدرال خان[i] طراحی شد. روایی پرسشنامه به طریق روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ[ii] تأیید شد. بر اساس شاخص‌های شناسایی‌شده، پرسشنامه در جامعۀ آماری متشکل از 390 دانشجوی مؤسسه به شکل الکترونیکی توزیع و در نهایت 198 پاسخنامه به محققان برگشت و نتایج تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج تحلیل ساختاری حاکی از برازش مدل در حالت کلی است. همچنین نتایج نشان می‌دهند که عامل آموزشگاهی بیشترین، و عامل مدیریتی کمترین ارتباط را در کیفیت خدمات بخش دانشجویان دارند. به‌علاوه نتایج سنجش در مؤسسۀ الکترونیکی مهرالبرز نشان‌دهندۀ بیشترین سطح کیفیت در عامل اخلاقی مرتبط با یادگیری الکترونیکی و بیشترین ضعف در عامل ارزیابی در این مؤسسه است.[i]Badrul H.Khan
 


[ii]Cronbach

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Service quality Evaluation of teaching-learning system in higher education

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Shahhoseini 1
 • Fatemeh Narenji thani 2
 • Rahim Ebadi 3
 • Hamid Roodbari 4
چکیده [English]

Purpose: to provide a model for measuring the services quality from the views of student as the main customer in e-learning institutions with regard to the special features of this university and e-learning approach.
Methods: In this study, after reviewing the literature on service quality in different areas, 42 main factors affecting the quality of e-universities service has been extracted and After receiving expert opinions, the final version (based of badroalkhan model) consists of eight factors; pedagogical , technical, communication, evaluation, administration, support resources, ethical and institutional.
Validity and Reliability of the questionnaire were confirmed through the content validity and Cronbach's alpha. The questionnaire was developed based on the identified indicators and then was distributed in the population consisting of390students of the Institute in electronic form and Finally, 198 questionnaires returned to the researchers, and the results were analyzed.

Results: The results of structural analysis showed the model generally and indicate that institutional factor is the most correlation with service quality whereas administrative factor is the lowest. Also the student of Merhalborz institute have the most satisfaction of moral factors and the lowest one of the evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: quality of service
 • e- university
 • E-learning
 1. اکبری بورنگ، محمد؛ جعفری ثانی، حسین؛ آهنچیان، محمدرضا؛ کارشکی، حسین (1391). ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی دانشگاهی ایران. فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 18 (66) : 75 - 97
 2. اناری‌نژاد، عباس؛ صفوی، علی اکبر؛ محمدی، مهدی (1393). ارزشیابی آموزش الکترونیکی با رویکرد بهینه‌کاوی 1 مطالعۀ موردی: آموزش عالی ایران. نشریۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات، 4 (11)‌: 19 - 25
 3. اوتارخانی، علی؛ دلاوری، وحید (1391). سنجش رضایت دانشجویان از سیستم‌های آموزش الکترونیکی. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 15 (10): 113 - 132
 4. بازرگان، عباس؛ دادرس محمد؛ یوسفی افراشته، مجید (1393). ساخت، اعتباریابی و روایی‌یابی ابزار سنجش کیفیت خدمات دانشگاهی به دانشجویان. فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 2 (72): 73 - 97
 5. باقری مجد، روح‌الله؛ شاهی، سکینه؛ مهرعلیزاده، یدالله (1392). چالش‌های توسعۀ آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی. مجلۀ توسعۀ آموزش در علوم پزشکی، 6 (12): 1 - 13
 6. حجازی، یوسف؛ بازرگان، عباس؛ اسحاقی، فاخته (1387). راهنمای گام به گام ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران
 7. خان، بدرول اچ (1390). مدیریت یادگیری الکترونیکی (عماد قائنی؛ بابک عبدحق: مترجم)، تهران: سازمان مدیریت صنعتی؛ چاپ اول
 8. رستگارپور، حسن؛ گرجی‌زاده، سحر (1391). ارزیابی کارآمدی دوره‌های یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرس. فصلنامۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 2 (7): 5 - 30
 9. رضایی‌راد، مجتبی (1391). شناسایی عوامل موفقیت در اجرای برنامۀ آموزش الکترونیکی در آموزش عالی. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، (33): 106 - 115
 10. عگبهی، عبدالحسین؛ معرف‌زاده، عبدالمهدی؛ مشتاقی، سعید (1391). بررسی موانع پداگوژیک در توسعۀ آموزش الکترونیکی. دوفصلنامۀ مرکز مطالعات و توسعۀ آموزش علوم پزشکی، 3 (4): 39 - 48
 11. مجتهد‌زاده، ریتا، محمدی، آیین؛ امامی، امیر حسین (1390). طراحی، اجرا و ارزشیابی یک سیستم یادگیری الکترونیکی. مجلۀ ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 11 (4): 348 359 .
 12. میرغفوری، سید حبیب‌الله؛ مکی، فاطمه (1386). ارزیابی سطح کیفیت خدمات کتابخانه‌های آموزشی با رویکرد Lib Qual (‌مورد کتابخانه‌های دانشگاه یزد)‌، نشریۀ کتابداری و اطلاع‌رسانی، 10 (1): 62 - 79
 13. میرغفوری، سید حبیب‌الله؛ حاتمی‌منش، مهدی و بنی‌فاطمه، سید علی محمد (1392). طراحی مدل سنجش کیفیت خدمات سایت‌های خبری الکترونیکی (‌ای نیوزکوال) ‌با رویکرد تحلیل عاملی، نشریۀ جهانی رسانه، 8 (2)‌: 27 - 51
 14. 14.    موسوی، سید امین (1390). شیوه‌نامۀ ارزشیابی آموزشی مؤسسۀ آموزش عالی مهرالبرز؛ تهران: مهرالبرز (منتشر‌نشده)
 15. مهدی‌زاده، فریبا؛ مهدی‌زاده، حسین (1390). بررسی میزان أمادگی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی غرب کشور برای کاربرد آموزش الکترونیکی در فرایند یاددهی - یادگیری. مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 19 (4): 62 - 69
 16. مهدیون، روح‌الله؛ قهرمانی، محمد؛ فراستخواه، مقصود؛ ابوالقاسمی، محمود (1390). کیفیت یادگیری در مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاهی. نشریۀ کتابداری و اطلاع‌رسانی، (58): 77 - 100
 17. یردانی، فریدون؛ ابراهیم‌زاده، عیسی؛ زندی، بهمن؛ زارع، حسین (1389). ارزشیابی میزان اثربخشی نظام یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم حدیث. اندیشه‌های نوین تربیتی، 6 (3): 137 - 183
           

 

References

Abdullah, F. (2005). HEdPERF versus SERVPERF: the quest for ideal measuring instrument of service quality in higher education sector. Quality Assurance in Education, 13(4): 305-28

Aldridge, S. & Rowley, J. (1998). Measuring customer satisfaction in higher education. Quality Assurance in Education, 6(4): 197-204

Arkorful, V. & Abaidoo, N. (2015). The role of e-learning, advantages and disadvantages of its adoption in higher education. Instructional Technology, 12(1): 29-77

Barker, K. (1999). Quality guidelines for technology-assisted distance education. Retrieved 24 July, 2006, from FuturEd Consulting Education Futurists

Bauer, P. & Fedak, V. (2004, September). Educational visualization of different aspects for power circuits and electrical drives. In 11th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC , 4: 2-4

Castle, S. R. & McGuire, C. (2010). An analysis of student self-assessment of online, blended, and face-to-face learning environments: Implications for sustainable education delivery. International Education Studies, 3(3): 36

Cronin,J.J.& Taylor, S. A. (1992) .Measuring service quality: a re-examination and extension . Journal of Marketing, 56(3) : 55-68

Doherty, W. (2006). An analysis of multiple factors affecting retention in Web-based community college courses. The Internet and Higher Education, 9(4): 245-255

Gary, F. T. & Terry, A. B. (2003). Determinants of the relative Advantage of a structured SDM during the adoption stage of implementation. Information Technology and Management20: 409–428

Hassanzadeh A. & Kanaani F. & Elahi S.(2012) . A model for measuring e-learning systems success in universities. Expert Systems with Applications, 39(12) : 10959- 10966

Ho, S.K. & Wearn, K. (1996) . A higher education TQM excellence model: HETQMEX .Quality Assurance in Education, 4(2) : 35–42

Ibrahim, O. (2015). Suggested Model for E-learning Quality service. Journal Of Business Management & Social Sciences Research, 4(1): 54-58

International Association for K-12 Online Learning (iNACOL). (2011). National standards for quality online teaching. Vienna, VA

Lien, N. H. & Kao, S. L.(2008.).The Effects of Service Quality Dimensions on Customer Satisfaction Across Different Service Types: Alternative Differentiation As a Moderator. Advances in Consumer Research, 35: 522-526

Levy, Y. (2007). Comparing dropouts and persistence in e-learning courses. Computers & education, 48(2): 185-204

Kelly, T. & Bauer D. (2004). Managing Intellectual capital via e-learning at Cisco, C. Holsapple (Ed.). Handbook on knowledge management 2: Knowledge directions, Springer, Berlin, Germany: 511–532

Ladhari R. (2010). Developing e-service quality scales: A literature review. Journal of Retailing and Consumer Services, 17(6):464-477.

Marshall, S. & Mitchell, G. (2005). E-Learning Process Maturity in the New Zealand Tertiary Sector. Paper presented at the EDUCAUSE in Australasia 2005 Conference :Auckland, April 5-8

Martínez-Argüelles, M. Castán, J. & Juan, A. (2010). How do Students Measure Service Quality in e-Learning? A Case Study Regarding an Internet-Based University. Electronic Journal of e-Learning , 8(2) : 151 - 160

Masoumi, D. (2010). Quality in E-learning in a Cultural Context: The case of Iran.
Doctoral Theses from University of Gothenburg, Gothenburg Studies in Educational Sciences

Min, S. & Khoon, C.C. (2013). Demographic Factors in the Evaluation of Service Quality in Higher Education. International Student‘s Perspective, International Journal of Marketing Studies , 6(1) : 75-90

Mosavi, S.A. (2011). Educational Evaluation style sheet of Mehr Alborz University. Tehran : Mehr Alborz (not published)

Mothibi, G. (2015). A Meta-Analysis of the Relationship between E-Learning and Students’ Academic Achievement in Higher Education. Journal of Education and Practice, 6(9): 6-9

Parasuraman, A. & Zeithaml, V.A. & Berry, L.L. (1985). A conceptual model of service quality and its implication. Journal of Marketing ,49(4): 41-50

Parasuraman, A. & Zeithaml, V.A. & Berry, L.L. (1988) .SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64(1):12-40

Parasuraman, A. & Zeithaml,V.A.& Malhotra,A.(2005). E-S-Qual: a multiple-item scale for assessing electronic service quality. Journal of Service Research ,7(3): 213–233

Rowley J. (1996) .Measuring Quality in Higher Education. Quality in Higher Education, 2(3):237-255

Rowley, C. (2003) .National labor relations in internationalized markets: a comparative study of institutions, change and performance. International Journal of Human Resource Management, 14(2):355-8

Sugant R.)2014). A Framework for Measuring Service Quality of E-Learning Services. Proceedings of the Third International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences ,(GB14Mumbai Conference) Mumbai, India. 19-21 December 2014

Subrahmanyam, A. & Raja Shekhar B. (2014).  HiEduQual: An Instrument for Measuring the Critical Factors of Students’ Perceived Service Quality. Management Science and Engineering , 8(2) : 102-108

Shaik, N.; Lowe, S. & Pinegar K. (2006). DL-sQUAL: A multiple-item scale for measuring service quality of online distance learning programs. Online Journal of Distance Learning Administration, IX(II)

UPPAL, M. A.; GULLIVER, S. R. & Ali, S. (2015). Factors Determining E-Learning Service Quality. Advances in Computers and Technology for Education conference, Dubai.16-18 October 2015

Venkataraman,S. & Sivakumar,S. (2015). Engaging students in Group based Learning through e-learning techniques in Higher Education System. International Journal of Emerging Trends in Science and Technology, 2(01):112-119

Wang, Y. S. (2003). Assessment of learner satisfaction with asynchronous electronic

learning systems. Information and Management, 41(1): 75-86

Wang, R. & Yan, Z. & Liu, K. (2010). An Empirical Study: Measuring the service quality of an e-learning system with the model of ZOT SERVQUAL. International Conference on E-Business and E-Government ; Guangzhou : E-Business and E-Government (ICEE), 2010 International Conference on

Wen, W. S. (2010). Linking Bayesian networks and PLS pat modeling for causal analysis. Expert Systems with Applications, 37:134–139

Wu, H. & Lin, H. (2012). A hybrid approach to develop an analytical model for enhancing the service quality of e-learning. Computers & Education , 58(4) : 1318-1338

Zeithaml, V. & Berry, L.L. & Parasuraman, A. (1993). The Nature and Determinants of Customer Expectations of Service Quality. Journal of the Academy of Marketing Science,21(1) : 1-12

Zeithaml, V. A.; Parasuraman, A. & Malhotra, A. (2002). Service Quality Delivery Through Web Sites: A Critical Review of Extant Knowledge. Journal of the Academy of Marketing Science,30(4):362-375