نقش کتابخانه‌های دانشگاهی در توسعه اقتصاد دانش بنیان، مطالعه‌موردی: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه آزاد، علوم و تحقیقات تهران

3 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف: این پژوهش وضعیت کتابخانه‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی تهران را در توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش مورد بررسی قرار داده است.
روش: پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری را 400 نفر از پژوهشگران و اساتید در 6 واحد دانشگاهی در 6 دانشکده فنی و مهندسی و 6 کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی در شهر تهران تشکیل می‌دادند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته شامل 25 سئوال بود که بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، پایایی آن 96/0 برآورد گردید. تعداد 400 پرسشنامه بین جامعه پژوهش توزیع گردید که تمام 400 پرسشنامه دریافت شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی و نرم‌افزارSPSS 20 استفاده شده است.
یافته‌ها: در این تحقیق از طریق آزمون t مولفه خلق دانش مورد بررسی قرار گرفت که مقدار آن، 144/17- به دست آمد. دو مولفه دیگر از طریق آزمون دو جمله‌‌ای بررسی شد که در مولفه انتشار دانش پاسخ‌ها کمتر از 3 (خیلی کم و کم و متوسط) است و پاسخ‌های مولفه کاربرد دانش نیز کمتر از 3 (خیلی کم و کم و متوسط) است. در کتابخانه‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران مولفه‌های خلق دانش و انتشار دانش و کاربرد دانش در حد کم محقق شده است. بنابراین کتابخانه‌های دانشگاهی در توسعه اقتصاد دانش مبتنی بر دانش نقش کمی ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Academic Libraries in the Development of Knowledge-based Economy, A Case Study: Islamic Azad University in Tehran

چکیده [English]

Purpose: This research tries to study the role of Tehran’s Islamic Azad University libraries in knowledge-based economic development.
Research method: The research uses a descriptive survey-type methodology. The population of the study is composed of 400 university scholars and instructors of 6 Technical-Engineering Faculties and 6 libraries of 6 Islamic Azad university branches, located in the city of Tehran. Data collection tool was questionnaires while descriptive and inferential statistical techniques were employed to analyze the data through SPSS 20 software. A number of 400 questionnaires were handed out among the population and were later examined. The questionnaire was a researcher-made one with 25 questions, designed to measure the data. Its reliability was acceptable, estimated to be 0.960 by Chronbach alpha coefficient.
Findings: “knowledge creation” factor was surveyed in this study by means of t-test (t=-17/144) while two other factors were studied by Binomial test. Namely, the answers to “Knowledge Dissemination” factor were less than 3 (Very Low, Low and Medium) while the answers to “Knowledge Application” factor was less than 3 as well (Very Low, Low and MediumIt was concluded that the factors of “Knowledge Dissemination” and “Knowledge Application” were achieved in low levels in Tehran’s Islamic Azad University libraries. Therefore, university libraries play little role in knowledge-based economic development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University libraries
  • Knowledge-based Economy
  • Development
  • Islamic Azad University