دوره و شماره: دوره 49، شماره 4، اسفند 1394 
مطالعه‌ی مقایسه‌ای عملکرد جستجو در موتورها و فراموتورهای جستجو

صفحه 511-593

فاطمه زندیان؛ اصغر مسعودی نصر آبادی؛ معصومه لطیفی؛ لیلا زادولی خواجه