دوره و شماره: دوره 49، شماره 4، اسفند 1394 
4. تحلیل سرانه نشریات علوم پزشکی ایران و انطباق آن با تعداد پژوهشگران این حوزه

صفحه 491-509

محمدرضا پاشنگ؛ حمزه علی نورمحمدی؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


5. مطالعه‌ی مقایسه‌ای عملکرد جستجو در موتورها و فراموتورهای جستجو

صفحه 511-593

فاطمه زندیان؛ اصغر مسعودی نصر آبادی؛ معصومه لطیفی؛ لیلا زادولی خواجه