پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی پژوهان و رفتار اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبتنی بر مدل پذیرش فناوری (TAM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند

2 استاد بازنشسته گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

3 عضو گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
هدف: این پژوهش با هدف سنجش میزان پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی (پژوهان) از سوی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبتنی بر مدل پذیرش فناوری انجام شد.
روش‌ها: این پژوهش کاربردی به روش پیمایشی انجام شد. حجم نمونه‌ 248 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی تعیین شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود که ضریب کلی آلفای کرونباخ آن 95 درصد محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی و نرم‌افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد.
یافته‌ها: در مورد میزان پذیرش سامانه پژوهان بر اساس مشخصات فردی اعضای هیأت علمی (شامل جنسیت، مرتبه علمی، سابقه کاری و دانشکده محل خدمت) رابطه معنی‏داری مشاهده نشد. سطح پذیرش سامانه از سوی اعضای هیأت علمی حوزه‏های پژشکی غیربالینی بیش‌تر از اعضای بالینی بود. سهم پذیرش هر یک از سازه‏های درونی مدل پذیرش فناوری اطلاعات در استفاده از سامانه پژوهان تفاوت داشت و بیش‏ترین تفاوت مربوط به سازه سهولت استفاده از سامانه پژوهان بود. سهولت استفاده ادراک‌شده از سامانه پژوهان با سودمندی استفاده ادراک‌شده از آن دارای همبستگی معنی‏داری بود. در نهایت کاربرد عوامل سازنده مدل پذیرش فناوری اطلاعات در این پژوهش نیز به عنوان عوامل تأثیرگذار بر پذیرش و استفاده از سامانه پژوهان تأیید گردید.

کلیدواژه‌ها: پذیرش فناوری اطلاعات؛ سامانه اطلاعاتی پژوهان؛ دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ مدل پذیرش فناوری اطلاعات (TAM).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Acceptance of Information Systems Research (pazhoohan) and behavior of Mashhad University of Medical Sciences faculty members based on the technology acceptance model (TAM ).

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Jahangeer 1
  • Mohammad hosein Dayani 2
  • Mohsen Nowkarizi 3
1 member of Birjand university
2 Professor Emeritus, Department of Information and Knowledge sciense in Ferdowsi University of Mashhad
3 Member of knowledge and information science at the University of Mashhad
چکیده [English]

Abstrac

Purpose: The purpose of this study was to acsess the rate of acceptance of Information Systems Research (pazhoohan) by Mashhad University of Medical Sciences faculty members based on the technology acceptance model (TAM).
Methodology: This study used a survey method. Sample volume was 248 of Mashhad University of Medical Sciences faculty members appointed through stratified random sampling method. Data were through a questionnaire. The overall Cronbach's alpha coefficient was calculated as be 95%. To analyze the data, descriptive and inferential statistics were used SPSS and LISRER.
Results: No significant relation was observed among MUMS and acceptance of pazhoohan system according to individual factors. The level of acceptance by nonclinical MUMS was more than clinical members. The share rate of TAM internal structures differences was observed and the highest differences was related to the perceived ease of use of the system. the perceived ease of use and perceived usefulness of the pazhoohan system was significant correlation. Finaly the results confirmed the applicability of TAM factors in use of Pazhoohan system.
Keywords: Technology acceptance, Pazhoohan system, Mashhad University of Medical Sciences, Technology Acceptance Model (TAM).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Acceptance
  • Pazhoohan system
  • Mashhad University of Medical Sciences
  • Technology acceptance model (TAM)