ارائه چارچوبی به منظور شناسایی رفتار اطلاعاتی محققان ایرانی در 8 دانشگاه دولتی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف-هدف این مقاله شناسایی و ارزیابی رفتار اطلاعاتی محققان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایرانی به همراه معرفی یک چارچوب پیشنهادی و کاربرد عملی آن می‌باشد.
روش-مطالعه حاضر با هدف شناسایی و معرفی یک چارچوب پیشنهادی با 4 مولفه "کارگروهی، متدولوژی، نواوری و به روز رسانی اطلاعات" جهت ارزیابی رفتار اطلاعاتی محققان در دانشگاه‌های ایران صورت گرفت، به این منظور از یک پرسشنامه جهت ارزیابی عملی آن در 8 دانشگاه استفاده شد. در این مطالعه کاربردی-پیمایشی، 332 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی دردسترس جمع‌آوری و با نرم افزار SPSS تحلیل آماری شد.
یافته‌ها-نتایج نشان داد که کار گروهی، ضعیف؛ به روز رسانی اطلاعات، متوسط و نواوری و متدولوژی تحقیق تا حدی بالاتر از متوسط بوده‌اند. همچنین نتایج، وجود ارتباط میان مولفه‌های رفتار اطلاعاتی را نشان داد به طوری که بهبود در سطح هر یک از این مولفه‌ها باعث تقویت رفتارهای دیگر می‌شود. در نهایت میان رشته‌ها از نظر رفتار اطلاعاتی نیز تفاوت‌هایی مشاهده شد.
اصالت اثر-مقاله حاضر چارچوبی را در جهت شناسایی رفتار اطلاعاتی محققان در 8 دانشگاه‌ دولتی شهر تهران ارائه کرده و مشکلات و کمبودهای موجود در دانشگاه‌های مورد مطالعه شناسایی و راهکارهایی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Present of a Framework on Identification of Iranian Researchers’ Information Behavior in 8 Universities in Tehran

نویسندگان [English]

  • elnaz rafieepour
  • mohammad aghdassi
چکیده [English]

Purpose- This paper aims to identify and assess information behavior among researchers in Iranian universities and higher education, along with to present a measurement framework and its practical application.
Methodology- this research with the goal of identification and presentation a framework that have 4 elements such as “team work, methodology, innovation and information up-to-date” was developed for measuring researchers’ information behavior at Iranian universities and To this end a questionnaire was used to practically assessing at 8 valid Iranian universities. In this study applied survey, 332 questionnaires were collected using random sampling available and were analyzed using SPSS software.
Findings- The results show that team work was low level, information up-to-date was intermediate; innovation and methodology were a little upper intermediate. So, the results showed a correlation between the elements of information behavior while increases in the size of the each element lead to reinforce each other elements. Also, disciplines were differentiated through information behavior.
Originality- The paper presents a framework for identification of researchers’ information behavior in 8 universities in Tehran and existing gaps in studied universities was recognized and delivered solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Information Behavior
  • methodology
  • Innovation
  • Team Work
  • University