دوره و شماره: دوره 51، شماره 1، بهار 1396 

مقاله پژوهشی

1. بررسی و مدلسازی ابعاد خودکارآمدی سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی

صفحه 1-1

حمید کشاورز؛ امیر وفائیان؛ محمدرضا شکاری


3. بررسی مقایسه‌ای جامعیت و دقت موتورهای جستجوی عمومی براساس شاخص ربط سیستمی و منطق جستجو

صفحه 3-3

نصرت ریاحی نیا؛ لیلی الله بخشیان؛ معصومه لطیفی؛ فروغ رحیمی رحیمی


5. بررسی سواد اطلاعاتی معلمان

صفحه 6-6

علیرضا نوروزی؛ پروین قاسمی