بررسی نقش دلپذیر سازی فضای داخلی و چیدن مبلمان از دیدگاه کاربران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرگروه و هیات علمی رشته کتابداری دانشگاه ازاد اسلامی تهران شمال

2 هیات علمی رشته کتابداری دانشگاه ازاد اسلامی تهران شمال

3 بی کار

چکیده

هدف:پژوهش حاضر به تعیین نقش دل‌پذیرسازی فضای داخلی کتابخانه و چیدن مبلمان بر جذب کاربران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران پرداخته است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ روش پیمایشی از نوع توصیفی و به جهت هدف کاربردی است که تعداد 326نفر بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‏ی محقق ساخته استفاده شد و برای تجزیه تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد.
یافته‌ها:یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بالاترین توجه به هماهنگی ونقش روان‌شناختی نوروروشنایی و کمترین توجه به هماهنگی ونقش روان‌شناختی رنگ‌ها شده است.
اصالت اثر: پژوهش حاضر سعی دارد تا وضعیت طراحی داخلی ساختمان کتابخانه را از آنجا که تحقیقی در خصوص طراحی داخلی با توجه به تجهیزات و چیدمان مبلمان در کتابخانه‏های دانشگاهی صورت نگرفته است، از طریق بررسی نظرات کاربران و مراجعه کنندگان به کتابخانه تعیین نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of making the interior and furniture sorting pleasant on attracting the users of central libraries of the governmental universities of Tehran city

نویسندگان [English]

  • zahra abazari 1
  • zohreh mirhosseini 2
  • zohreh Doogchi 3
1 group headmaster of Information Sience & Epistemology Master of Islamic Azad University-North of Tehran
2 Asso. Prof., I. A. U. - North Tehran Branch
3 bicar
چکیده [English]

Objective: This study aimed the role of making the interior and furniture sorting pleasant on attracting the users of central libraries of the governmental universities of Tehran city.
Research method: The present study is navigational from the perspective of description method and it is from the kind of practical. To gathering data, a questionnaire from the researcher's questionnaire was used and the questionnaire admissibility has determined using the content admissibility and to determine its reliability, Cronbach's alpha coefficient is equal to 93/0.Questionnaire distributed among the 326 members who were selected by simple random sampling and were analyzed using spss software.
Resultsthe percent of attention about the design and arrangement of the tables was (46%),the design and arrangement of the seating was(38%), coordination and the psychological role of light and brightness was (45%),harmony and psychological role of the colors was (35%),designing of the interior area and the furniture arrangement was (36%) ,these libraries modestly (39.32%) have a pleasant impact on user's mind ,the library designing satisfy them a little (73.71%).the library of Shahid Rajai University had the greatest impact to absorb the minds of the users and the library of Allameh Tabatabai University satisfied the users more than the others in terms of space designing.
Conclusion:with considering the amount of users satisfaction (7/28%) in order to their absorption to the library environment and their satisfaction amount of (4/28%)about interior designing of the libraryshould be taken to improve conditions to attract and take most satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: architecture-libraries
  • libraries- equipment and accessories
  • Interior Architecture
  • interior decoration
  • Governmental Universities