تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار در شبکه دانش پژوهشگاه صنعت نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی

2 استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس

4 استاد مدیریت آموزش عالی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه‌های تاثیرگذار بر شبکه دانش پژوهشگاه صنعت نفت است.
روش: این پژوهش کاربردی از نوع کیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 9 نفر از مدیران و خبرگان پژوهشگاه صنعت نفت می‌باشد. برای نمونه‌گیری در این پژوهش از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات ابعاد و مولفه‌های مرتبط با شبکه دانش از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و روش تحلیل مضمون استفاده شده است.
یافته‌ها: بابررسی منابع چاپی و غیرچاپی، ۶ بعد تاثیرگذار در شبکه دانش ( بعد راهبردی، ساختاری، عوامل محیطی، فرهنگ اشتراک دانش، محتوای شبکه دانش و زیرساخت) شناسایی و سپس براساس تحلیل کیفی، مولفه‌های تاثیرگذار بر هریک از ابعاد مشخص شدند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که ماهیت چندبعدی شبکه دانش پژوهشگاه صنعت نفت باتوجه به الگوهای ذهنی مصاحبه‌شونده‌ها باهم در ارتباط بوده و در اقدامی مشترک به مدیریت موفق دانش در این پژوهشگاه منجر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Expressing the Effective Components in Knowledge Network of Research Institute of Petroleum Industry (RIPI)

نویسندگان [English]

  • Zohreh Qolamhosienzadeh 1
  • Nosrat Riyahi nia 2
  • Mohammad Hassanzaheh 3
  • Hmiadreza Arasteh 4
4 full Professor of High education Administration, Faculty of Management, Department of Educational Administartion
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study is to identify the effective factors in the knowledge Network of research institute of Petroleum Industry.
Methodology: This research is applied that done by qualitative method. The study population consisted of 9 members of managers and experts of Research Institute of Petroleum Industry. Purposive sampling method was used For the sampling in this study. To collect the data of dimensions and components related to knowledge network was used semi-structured interviews and content analysis.
Findings: By studying the electronic and print resources, identified the 6 effective factors on the knowledge network (strategic, structural, environmental, culture of knowledge sharing, content of knowledge network and infrastructure) and then based on qualitative analysis influencing factors on each of the dimensions were identified.
Results: results showed that multidimensional nature of the knowledge network in the Research Instituted of Petroleum Industry according to the interviewees mental patterns linked together and the joint effort, has led to the successful management of knowledge in the institute.
Keywords: Knowledge, Knowledge Network, research institute of Petroleum Industry

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • knowledge network
  • RIPI