دوره و شماره: دوره 51، شماره 2، تابستان 1396 

مقاله پژوهشی

1. مولفه های مطلوبیت مصرف کنندگان پایگاه های اطلاعاتی

صفحه 1-26

مهشید التماسی؛ فاطمه فهیم نیا؛ مریم ناخدا؛ محمد حسنزاده؛ محسن نظری


6. تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار در شبکه دانش پژوهشگاه صنعت نفت

صفحه 127-150

زهره غلامحسین زاده؛ نصرت ریاحی نیا؛ محمد حسن زاده؛ حمیدرضا آراسته