شبکه ی ارتباط علمی پژوهشگران دانشگاه تهران چگونه است

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش آگاهی از شبکه ی همکاری های علمی پژوهشگران دانشگاه تهران به عنوان قطب اصلی دانشگاه های ایران به منظور بهبود روابط همکاری، آشنایی با نحوه ی فعالیت ها و نیز توسعه ی همکاری ها در سطح بین المللی است.
روش: این پژوهش با رویکرد علم سنجی و با استفاده از داده های بانک اطلاعاتی وب آف ساینس انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه منابع منتشر شده از سوی پژوهشگران دانشگاه تهران از سال 2011-2015 بوده است. داده ها با استفاده از نرم افزار هیست سایت، نود ایکس ال و وویس ویوور تحلیل شدند.
یافته ها: تولیدات علمی دانشگاه تهران در بانک اطلاعاتی وب آف ساینس تا سال 2013 رشد نزولی داشته و در سال 2014 بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. در بانک اطلاعاتی وب آف ساینس 56 اثر از پژوهشگران دانشگاه تهران دارای بیش از 50 استناد هستند و بیشترین استناد با 197 استناد به اثری مشترک از گنجعلی و نوروزی با همکاری دیگر نویسندگان تعلق دارد. بیشترین میزان ارتباط دانشگاه تهران با دانشگاه های داخلی به ترتیب، با دانشگاه های آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تربیت مدرس، و با دانشگاه های داخلی به ترتیب با دانشگاه کالیفرنیا، دانشگاه مالایا، دانشگاه ویسکانسین بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How is the scientific relationship network of University of Tehran's researchers?

نویسندگان [English]

  • Fatima Fahimnia 1
  • Sepideh Fahimifar 2
چکیده [English]

Purpose: Purpose of this research is to show scientific collaboration of researchers in University of Tehran. It improve co-authorship network and develop international collaboration. Moreover, selection of professional researches is assigned.
Methodology: Scientometrics approach is used on gathered data from Web of Science. Data was gathered from whole of the resources in Web of Science database that written by University of Tehran's researchers 2011-2015. Data analysis was done by Hist Cite, Node Xl and Vos viewer.
Findings: Results show that scientific publishing has been descending until 2013 and at 2014, the most number of publishing was published. The highest ranking of citation is to joint article of Ganjali and Nourouzi. 56 resources of University of Tehran is cited by more than 50 resources. The most scientific Edge relationship was be done with Islamic Azad University, University Tehran medical science ,Tarbiat Modares University in national level and University calif davis, univ Malaya, univ Wisconsin

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific relationship network
  • Scientific Collaboration
  • Authorship
  • Researchers
  • University of Tehran