دوره و شماره: دوره 51، شماره 3، پاییز 1396 

مقاله پژوهشی

1. شبکه ی ارتباط علمی پژوهشگران دانشگاه تهران چگونه است

صفحه 13-36

فاطمه فهیم نیا؛ سپیده فهیمی فر


4. مروری بر مفهوم هستی‌نگاری در وب معنایی

صفحه 83-100

مرتضی کوکبی؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره؛ سولماز زرداری