کاربست مدیریت اطلاعات شخصی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تدوین پایان‌نامه‌ها بر اساس مدل قلمرو مدیریت اطلاعات شخصی مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اهواز

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناشی دانشگاه اهواز، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت کاربست مدیریت اطلاعات شخصی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تدوین پایان‌نامه‌ها بر اساس مدل قلمرو مدیریت اطلاعات شخصی در امر تحصیل اجرا گردید.
روش‌شناسی: نوع پژوهش کاربردی و ماهیت آن توصیفی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی دانشجویان ورودی 1391 تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بوده است. حجم نمونه به صورت سرشماری تعیین شد و 110 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که روایی آن از طریق متخصصان تأیید و پایایی آن به وسیله‌ی آزمون آلفای کرونباخ 96/0 محاسبه گردید. داده‌های گردآوری شده به کمک روش‌های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آماره t تک گروهی، t مستقل و تحلیل واریانس تک متغیری) در سطح 05/0a= مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج این بررسی نشان داد که کاربست فعالیت‌های مدیریت اطلاعات شخصی به جز فعالیت دوباره‌یابی بالاتر از حد متوسط است. از نظر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی تفاوت معناداری مشاهده نگردید. این در حالی است که با افزایش سن دانشجویان، کاربست فعالیت‌های یافتن، نگه‌داری و فرا-سطح افزایش یافته است.
اصالت اثر: این پژوهش بر آن است تا بر اساس یک مدل مشخص چارچوبی یکپارچه را برای بررسی وضعیت کاربست فعالیت‌های مدیریت اطلاعات شخصی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying personal information management by graduate students in developing thesis based on personal information management domain model Case Study: Chamran university students, Faculty of Education and Psychology

نویسندگان [English]

  • mortaza kokabi 1
  • Maria Nasri 2
2 Ms in information science
چکیده [English]

Abstract
Purpose: This study aimed at determining an application of personal information management developed by students at Masters and PhD theses through the study of the foundations and activities of PIM, based on Domain of PIM model.
Methodology: This research was an applied research of a descriptive type. The research population consisted of all graduate students of Shahid Chamran University in Faculty of Education and psychology who entered in 1391. According to the census, 110 students were identified and examined. The instrument for data gathering was a researcher-made questionnaire, the validity of which was measured by content validity and its reliability by the Cronbach's Alpha that was .0.0.96. Data gathered were analyzed by using descriptive (frequency, percentage, mean, standard deviation) and inferential statistics (t-statistic single group, Independent t and one-group univariate analysis) where a=0.05.
Findings: The results of this study showed that an application of personal information management activities except for the refinding activity is higher than "average". There was no significant difference in terms of demographic characteristics. However, when the students become older, an application of finding, keeping & meta-level activities increases.
Originality: This study offers integration framework based on a specific model to examine the application of personal information management activities developed by students at Masters and PhD theses of Shahid Chamran University in Faculty of Education and psychology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Finding information
  • keeping information
  • meta-level information
  • personal information management
  • refinding information