بررسی موانع فرهنگی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی: بررسی موردی کتابخانه های دانشگاه‌های تبریز و علوم پزشکی تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

2 کتابدار کتابخانه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی موانع فرهنگی عملکرد مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی است.
روش: این پژوهش توصیفی–پیمایشی است. جمع‌آوری داده‌های اولیه با استفاده از ابزار پرسشنامه و اطلاعات ثانویه از طریق مطالعه کتابخانه‌ای گردآوری شد. جامعه آماری کلیه کتابداران کتابخانه‌های مرکزی و دانشکده‌ای دانشگاه‌های تبریز و علوم پزشکی تبریز هستند در این تحقیق موانع فرهنگی متغیر مستقل و مدیریت دانش متغیر وابسته است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین تمام متغیرهای مستقل مربوط به موانع‌فرهنگی متوسط‌به‌بالا و نسبتاًبالا ارزیابی می‌شوند. میانگین متغیر استقرار مدیریت‌دانش نیز کمتر‌از‌حد‌متوسط است. این یافته نشانگر وجود رابطۀ معکوس بین هر یک از مؤلفه‌های موانع‌فرهنگی با مؤلفه‌‌های استقرار مدیریت‌دانش است. همچنین دیگر یافته‌ها بیانگر وجود رابطۀ معکوس و معنادار بین موانع فرهنگی و استقرار مدیریت‌دانش در دو دانشگاه‌تبریز و علوم‌پزشکی‌تبریز است. بااین‌وجود سایر یافته‌های پژوهش نشان داد که تفاوت معنا‌داری در استقرار مدیریت‌دانش و موانع فرهنگی در دو دانشگاه موردبررسی تبریز و علوم‌پزشکی‌تبریز وجود ندارد و از بین موانع فرهنگی موردبررسی صرفاً دو متغیر مقاومت در برابر تغییر در دانشگاه‌تبریز و عدم وجود سیستم پاداش مناسب در دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌تبریز به‌عنوان اصلی‌ترین موانع فرهنگی استقرار مدیریت دانش شناسایی شدند.
اصالت: علی‌رغم حجم پژوهش‌های انجام شده در خصوص مدیریت دانش به ویژه با چشم‌انداز استقرار آن در کتابخانه‌های دانشگاهی و تأکید اغلب آنها بر اهمیت عوامل فرهنگی در این زمینه، تاکنون پژوهشی مستقل در خصوص موانع فرهنگی استقرار مدیریت دانش در این نوع کتابخانه‌ها انجام نشده است. بر این اساس اصالت این مقاله می‌تواند در این زمینه ارزیابی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the cultural barriers of establishing Knowledge management in academic libraries: case study of University of Tabriz and University of Tabriz medical university libraries

نویسنده [English]

  • Rogayeh Abbazadeh 2
2 Librarian
چکیده [English]

Aim: The aim of this research was to study the main cultural barriers in establishing KM in Academic-Libraries.
Method: Method of research was descriptive. Primary data gathered using a questionnaire. And secondary compiled by library survey. The statistical population including all of the librarians of Tabriz-University and the Medical- Sciences-University-of-Tabriz. In this research, the cultural-barriers were independent variables and the dependent variable was knowledge management.
Findings of Research: The results of this study indicate that the average of all variables is moderate to high, which indicates that each of these variables as there are cultural-barriers to knowledge-management" in organizations. The dependent variable of knowledge-management is also less than average. This represents a significant inverse relationship between each of the components is the cultural-barriers to knowledge-management. Our findings also showed that the bivariate relationships between cultural-barriers and the establishment of knowledge-management in Tabriz-University-of-Medical-Sciences there was a significant inverse relationship. The results of stepwise-regression analysis revealed that among the factors in Tabriz-University also cultural-barriers only variable affecting the index variable resistance to change has been the establishment of knowledge management. The results of stepwise-regression analysis revealed that through cultural-barriers in Tabriz-University-of-Medical-Sciences only variable affecting knowledge-management, is lack of appropriate reward system.
Originality: Despite the great amount of researches in knowledge-management especially with its establishment in academic-libraries and their emphasize on the importance of cultural-factors in the process, there is no independent research about cultural-barriers of knowledge-management in the libraries, thus this filling the gap can be considered as its originality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • cultural barriers of establishing Knowledge management
  • Knowledge Management in Academic Libraries
  • cultural barriers of establishing Knowledge management in academic Libraries