بررسی توان تکنیکی فناوری های NFC و RFID در بهبود ارائه خدمات کتابخانه های دانشگاهی و مقایسه آن دو بر اساس الگوی Beredy-

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 مدیر گروه و دانشیار گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشکده پیراپزشکی و عضو مرکز تحقیقات مرکز اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 استادیار گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

چکیده:
هدف: فناوری اطلاعات و ارتباطات از دهه 1960 وارد کتابخانه ها گردید.از جمله فناوری های مورد استفاده در کتابخانه ها،"NFC" و"RFID" هستند. هدف از مطالعه تعیین توان تکنیکی فناوری های" NFC" و"RFID" در بهبود ارائه خدمات کتابخانه های دانشگاهی و مقایسه آن ها بر اساس الگوی"Beredy" می باشد.
روش: پژوهش به روش توصیفی- تطبیقی و با استفاده از الگوی"Beredy" انجام شده است.
یافته ها: یافته های اصلی پژوهش شامل شباهت ها و تفاوت های"NFC" و"RFID" با استناد به الگوی مقایسه ای"Beredy" و بر اساس معیارهای کاربرد، اجزای سیستم کتابخانه ای، اجزای سخت افزاری، نرم افزار، میان افزار، موقعیت استاندارد، دامنه فرکانس، فرکانس عملیاتی، فاصله خواندن، سرعت عملکرد، حالت ارتباطی، حالت عملکرد، محیط عملکرد و امنیت می باشد که در قالب جدول ارائه گردیده است.
اصالت اثر: این مطالعه باعث شناخت و پیاده سازی"NFC" در کتابخانه های دانشگاهی ایران در آینده ای نزدیک می شود.
کلید واژه ها: NFC، RFID، کتابخانه های دانشگاهی، الگوی Beredy

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey technical capability of the NFC and RFID technologies in improving services of academic libraries and compare these based on Beredy pattern-

نویسندگان [English]

  • tahereh sadeghi 1
  • seyed javad ghazi mirsaeed 2
  • Fatemeh Sheikhshoaei 3
1 MSc., Medical library and Information sciences Department, School of Allied Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Medical Library and Information sciences Department, School of Allied Medicine, Member of Health Information Management Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant professor, Medical library and Information sciences Department, School of Allied Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract:
Purpose: The Information and Communication Technology entered to libraries in the 1960s. The type of technologies that used in the libraries are "NFC"and "RFID". The aim of study is determine the technical capability of the NFC and RFID technologies in improving services of academic libraries and compare these based on Beredy pattern.
Methodology: The research has been done with comparative-descriptive approach and by Beredy pattern.
Findings: The main findings of research includes the similarities and differences of "NFC" and "RFID" according to Beredy Comparative Pattern and basis on criteria that includes application, components of Library system, components of hardware, software, firmware, standard situation, frequency range, operating frequency, distance of Reading, speed, communication mode, mode of operation, environment of performance, and security that is presented in the form of table.
Originality: This research leads to better understanding and implementing the "NFC" in academic libraries of Iran, in the near future.
Keywords: NFC, RFID, Academic libraries, Beredy pattern

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: NFC
  • RFID
  • Academic libraries
  • Beredy pattern