مروری بر مفهوم هستی‌نگاری در وب معنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران، استاد، دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکترای دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: امروزه در وب معنایی برای بهبود معنای داده‌ها از هستی‌نگاری‌ها بهره می‌گیرند. ضرورت مهندسی هستی‌نگاری ارائه چهارچوب مناسبی از تعاریف مفاهیم و روابط بین آن‌ها با ابهامی کمتر است. در این نوشته تلاش خواهد شد به اجمال دیدی جامع از هستی‌نگاری و شناخت تحول آن به طور نظری ارائه شود چرا که از طریق مرور ادبیات پس‌زمینه‌ای، پژوهش در این موضوع با درکی بهتر و روشن میسر خواهد بود.
روش/ رویکرد: نوشته حاضر به صورت مروری مفهوم هستی‌نگاری را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
یافته‌ها: هستی‌نگاری شبکه گسترده‌ای از روابط بین موجودیت‌ها و مفاهیم جهت بازنمایی دانش در نظام‌های اطلاعاتی و وب معنایی محسوب می‌شود. هستی‌نگاری به عنوان رویکرد جدید مهندسی دانش در عرصه هوش مصنوعی اهمیت یافته است. با ساخت هستی‌نگاری ساختار مفهومی بین مفاهیم استخراج و به صورتی صریح و آشکار در قالبی رسمی ارائه می‌شود.
نتیجه‌گیری: با به‌کارگیری هستی‌نگاری پردازش مفهوم در سطوح مختلف تعامل انسانی و ماشینی میسر گشته و این ابزار برای اشتراک دانش و بازنمایی آن به کار گرفته می‌شود. با طراحی و به‌کارگیری یک هستی‌نگاری در نظام‌های دانش‌بنیان می‌توان در رفع ایرادهای موجود در سطح معنایی زمینه مربوطه اقدام کرد. از جمله کارکردهای دیگر هستی شناسی اثرگذاری آن در حوزه‌هایی مانند بهبود نظام‌های بازیابی، فرایندهای خودکار استدلال، طراحی نظام‌های هوشمند و مهندسی دانش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of Ontology concept in semantic web

نویسندگان [English]

  • mortaza kokabi 1
  • Solmaz Zardary 3
3 Shahid Chamran University of Ahwaz
چکیده [English]

Purpose: Nowadays ontologies are applied to improve the meaning of data in semantic web. The necessity of ontology engineering is due to providing an appropriate frame to define concepts and their relations with less ambiguity. The present paper tries to give theoretically a brief and exhaustive view to ontology and its evolution because background literature provides an explicit and better perception in research of this filed.
Method/ aproach: The paper reviews and discusses the concept of ontology.
Results: Ontologies are as an extended network of relations between elements and concepts to represent knowledge in information systems and semantic web. As a new approach in knowledge engineering ontologies are important in artificial intelligence. By making ontologies the conceptual structure among cocepts is extracted and presented in an explicit formalized format.
Conclusion: Ontologies cause concept processing to be provided in different levels of human-machine interaction and are applied to knowledge sharing and representation. By designing and applying ontology to knowledge-based systems it is possible to resolve some existing problems in some fields such as retrieval systems, automatic reasoning process, designing intelligent systems and knowledge engineering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ontology
  • ontology definition
  • ontology elements
  • semantic web