تأثیر ارزش ‌ویژه‌ برند بر واکنش‌های رفتاری خریداران کتب دانشگاهی: بررسی نقش میانجی اعتماد و هویت‌برند (مورد مطالعه: انتشارات سمت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)

2 کارشناس ارشد مدیریت نشر، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ارزش‌ ویژه برند بر واکنش‌های رفتاری خریداران کتب دانشگاهی از طریق نقش میانجی هویت برند و اعتماد برند در مؤسسه انتشارات سمت است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، در حوزه پژوهش‌های کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‏ها، تحقیق پیمایشی‌-‌ توصیفی است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌های مشهد است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده متناسب با حجم جامعه، تعداد 400 پرسشنامه در میان آن‌ها توزیع و در نهایت 384 پرسشنامه جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده‌های جمع‌آوری شده به وسیله نرم‌افزار LISREL تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که ارزش ‌ویژه برند بر واکنش‌های رفتاری خریداران کتب دانشگاهی انتشارات سمت از طریق نقش میانجی اعتماد و هویت برند تأثیرگذار است. همچنین مشخص شد که ارزش ویژه برند بر اعتماد و هویت برند تاثیر گذار است و اعتماد نیز بر واکنش های رفتاری خریداران موثر است؛ اما تاثیر هویت برند بر واکنشهای رفتاری خریداران تایید نشد.
اصالت/ارزش: برند‌سازی در صنعت نشر کشور موضوعی است که می‌تواند در فضای رقابتی منجر به بهبود عملکرد مؤسسات نشر شود. انتشارات سمت با توجه به آشنابودن آن در میان جامعه دانشگاهی کشور و برخورداری از پیشینه‌ی طولانی در حوزه‌ی صنعت نشر، توانسته است جایگاه مناسبی در انتشار کتب در حوزه‌ی علوم‌انسانی و بالاخص مدیریت پیدا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of brand equity on buyer behavior reactions of academic books: the mediating role of trust and brand identity (case study: SAMT publications)

نویسنده [English]

  • morteza Rojuee 1
چکیده [English]

Objective: This study examines the impact of brand equity on buyer behavior responses mediated through brand identity and brand trust In the SAMT institute publications.
This study examines the impact of brand equity on academic book buyer behavior responses mediated through brand identity and brand trust on the SAMT publishing.
Method: The aim of this study in the field of applied research and the method of data collection, research is descriptive survey. The study population included all students in human Sciences in Mashhad’s universities, which deals with the classification sampling proportional to population size, the number of 400 questionnaires distributed among them and finally, 384 questionnaires were collected and analyzed. The collected data were analyzed by LISREL software.
Findings: The results showed that the brand equity of Behavioral buyers academic book publishing through the mediation of confidence and effective brand identity. It was also found that brand equity affects trust and brand identity. Trust also affects buyers’ behavioral responses, but the impact of brand identity on buyers’ behavioral responses was not verified.
Originality / value: Branding the in publishing industry is something that can be released in a competitive environment, resulting in improved business performance. SAMT publisher due to its familiarity among the academic community and industry have a long tradition in the field of publishing, has been able to produce a good place to find books in the humanities and especially management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand equity
  • behavioral reactions
  • brand identity
  • Brand trust
  • SAMT publication