مولفه های مطلوبیت مصرف کنندگان پایگاه های اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استادیار گروه علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

5 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

هدف: بررسی عواملی که مطلوبیت کاربران پایگاه های اطلاعاتی را افزایش می دهد. روش: در این مقاله از روش تحلیل محتوای تلخیصی استفاده شده است جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، کاربرانی بوده اند که برای استفاده از پایگاه های اطلاعاتی پول پرداخت می کردند. همچنین برای متون نیز متون مرتبط با مطلوبیت طی 5 سال 2011-2015 در پایگاه های اطلاعاتی ساینس دایرک، پروکوئست، و ابسکو مدنظر بوده اند. برای نمونه گیری از میان جامعه مدنظر، برای مصاحبه از روش نمونه گیری تصادفی از میان کاربران پایگاه های اطلاعاتی مراجعه کننده به دو مرکز ارائه دهنده خدمات پولی به کاربران بیرونی یعنی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران و کتابخانه سازمان مدیریت صنعتی صورت گرفته است؛ دلیل انتخاب این دو مرکز دسترس پذیری آنها برای محقق بوده است؛ از حدود 150 نفر در یک بازه زمانی 60 روزه، برای مصاحبه ها استفاده شد و مبنای توقف مصاحبه ها، اشباع پاسخ ها و عدم ارائه اطلاعات بیشتر در حوزه مورد مصاحبه بود. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که برای کاربران پایگاه های اطلاعاتی مقوله های اصلی که موجب افزایش مطلوبیت آنها در استفاده از پایگاه های اطلاعاتی براساس پرداخت وجه می شوند، به ترتیب اولویت عبارتند از: نیاز اطلاعاتی، کیفیت، مشوق ها، اطلاعات افزوده و در نهایت ویژگی ها فردی و اجتماعی.اصالت اثر: این مقاله حاصل یک پژوهش کاربردی بوده و پیش از این در هیچ مجله دیگری به چاپ نرسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Utility components of database consumers

نویسندگان [English]

  • Mahshid Eltemasi 1
  • Fatima Fahimnia 2
  • Maryam Nakhoda 3
  • Mohammad Hasanzadeh 4
  • Mohsen Nazari 5
1 PhD student of Department of Knowledge and Information Science, Management faculty, University of Tehran
2 Associate Professor of Department of Knowledge and Information Science, Management faculty, University of Tehran
3 Assistant Professor of Department of Knowledge and Information Science, Management faculty, University of Tehran
4 Associate Professor of Department of Knowledge and Information Science, Management faculty, Tarbiat Modares University
5 Associate Professor of Department of Department of Business Administration , Management faculty, University of Tehran
چکیده [English]

Purpose: addressing of the factors that can increase utility of information databases customers. Methodology: in order to achieve that, summarizing content analysis techniques was used. The study population was some customers that pay money for useing information databases in Iran. The bibliographical research has been done on utility related literatures which published in the 5 years period of 2011-2015, indexed on Science Direct, ProQuest and Ebsco information databases. Samples were randomly chosen from information database customers using paid services from two major information centers in Iran - University of Tehran Central library and Documentation Center and Organization for Industrial Management Library, for interviews. These two centers were chosen based on their accessibility for the researcher. 150 people were interviewed in a 60 days, after 50 interviews, the answers pool was saturated and no relevant new information was added. Findings: Results showed that the main factors affecting customer utility in using paid information databases are information needs, quality, Incentives, additional information and users' individual and social characteristics, respectively. Originality: This article has not been published in any journal, and it has been extracted from an applied research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Economics
  • Customer Utility
  • Information Databases
  • Information commodity