بررسی تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر قابلیت پویایی در سازمان‌های دانش بنیان (مطالعه موردی: دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 کارشناس ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

چکیده

هدف: مقاله بررسی تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر قابلیت پویایی در سازمان های دانش بنیان است.
روش: جامعه آماری پژوهش حاضر اساتید، محققین، کارمندان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی( واحد علوم و تحقیقات) که از طریق فرمول کوکران 278 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل استفاده شد.
یافته ها: نتایج معادلات ساختاری نشان داد که ضریب تأثیر فرایندهای مدیریت دانش(اکتساب دانش، تبدیل دانش، به کارگیری دانش و حفاظت دانش) بر قابلیت های پویا مثبت و معنی دار است.
اصالت پژوهش: این مقاله حاصل یک پژوهش کاربردی بوده و پیش از این در هیچ مجله دیگری به چاپ نرسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Knowledge Management Processes on Dynamic Capability in Knowledge-Based Organizations (Case Study: Science and Research Branch, Islamic Azad University) Abstract

نویسندگان [English]

  • mitra Dilmaghani 1
  • Mohsen Namvar 2
چکیده [English]

purpose : This study aimed to investigate the effect of knowledge management processes on the dynamic capabilities in the knowledge-based organizations.
Methodology: The sample including faculty, researchers, staff and students of Islamic Azad university (science and research branch). it was calculated by using the cochran formula (278). For data analysis, structural equation modeling with LISREL software was used.
Findings: Structural equation modeling results indicated that the knowledge management processes (Knowledge Acquisition, knowledge conversion, knowledge protection and knowledge application) have a positive and statistically significant effect on dynamic capabilities.
Originality: This article has not been published in any journal, and it has been extracted from an applied research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Dynamic capabilities
  • Knowledge- based 0rganization
  • Knowledge mangament processes
احمدی، محسن (1391)." تأثیر اجرای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن تأثیر اجرای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) مطالعهٔ موردی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران". دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت. تهران.
اللهی، صفورا؛ علی رستگار، عباس؛ شفیعی نیک آبادی، محسن (1393). بررسی تأثیر قابلیت‌های فرآیندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با اثر میانجی فرآیند نوآوری در سازمان‌ها با فناوری پیشرفته. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 1(4): 105-129
امانی، مرتضی (1387). بررسی رابطه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی با خلاقیت و نوآوری سازمانی در مدیران مدارس مناطق 4 و 9 شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی.
خدامی، سهیلا؛ خداد حسینی، سید حمید؛ مشبکی، اصغر؛ آذر، عادل (1391). طراحی مدل چابکی مشتری با رویکرد قابلیتهای پویای سازمانی: بررسی نقش شایستگی IT، هوشیاری کارآفرینانه و زیرکی بازار. تحقیقات بازاریابی نوین، 2 (1): 1-24.
صفرزاده، حسین؛ تدین، اعظم؛ حرمحمدی، مریم (1391). بررسی تأثیر استراتژی‌های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی مراکز بهداشتی و درمانی شمال فارس). فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، 11 (1): 76-86.
هادیزاده مقدم، اکرم؛ حمیدیان، محمد؛ بسیجی، عسل (1393). تحلیل و یررسی مفهوم قابلیت‌های پویا در مدیریت استراتژیک با رویکردی تحلیلی بر نظرات اخیر تیس. اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت
REFERENCES
Albert, V. M., and Serban, M. (2012). Flexible audit process by customizing procedures. AMIS 2012, 214.
Andreasson, M. and Svartling A. (1999). The Balanced Scorecard- A tool for managing knowledge, Master Thesis.
Bobbitt, L. M. (2004). An examination of the logistics leverage process: implications for marketing strategy and competitive advantage.
Davenport, T., Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston, MA,.
Ferraresi, A.A., Quandt, C.O., Dos Santos, S.A., and Frega, J.R. (2012). "Knowledge management and strategic orientation: leveraging innovativeness and performance". Journal of Knowledge Management, 16(5): 688-71
Felin, T., & Hesterly, W. S. (2007). The knowledge-based view, nested heterogeneity, and new value creation: Philosophical considerations on the locus of knowledge. Academy of Management Review, 32(1), 195-218.
Grant, R. M. (1991). The resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation. Knowledge and strategy, 3-23.
Grant, R. M. (1996). Prospering in dynamically-competitive environments: Organizational capability as knowledge integration. Organization science, 7(4), 375-387.
Grant, R.M. (1995), Contemporary Strategy Analysis, Blackwell Publishers, Malden, MA
Helfat, C., Finkelstein, S., Mitchell, W., Peteraf, M.A., Singh, H. and Teece, D. (2007), DC: Understanding Strategic Change in Organizations, Blackwell, Malden, MA.
Hsu, I., Sabherwal, R. (2012). Relationship between intellectual capital and knowledge management: An empirical investigation. Decision Sciences, 43(3), 489-524
. Kiessling, T. S., Richey, R. G., Meng, J., and Dabic, M. (2009). Exploring knowledge management to organizational performance outcomes in a transitional economy. Journal of World Business, 44(4), 421-433
Leonard-Barton, D. (1995). Wellsprings of Knowledge: Building and Sustaining the Sources of Knowledge. Harvard Business School Press, Boston, MA.
Liu, P. L., Chen, W. C., and Tsai, C. H. (2005). An empirical study on the correlation between the knowledge management method and new product development strategy on product performance in Taiwan’s industries. Technovation, 25(6), 637-644.
Nguyen, Q. T. N., Neck, P. A. (2008, July). Knowledge Management as Dynamic Capabilities: Does It Work in Emerging Less Developed Countries. PBFEAM 2008 Conference. Brisbane, Queensland, Australia.
Priem, R. L., Butler, J. E. (2001). Is the resource-based “view” a useful perspective for strategic management research?. Academy of management review, 26(1), 22-40.
Shuen, A. (1994). Technology sourcing and learning strategies in the semiconductor industry. unpublished doctoral dissertation, University of California, Berkeley, CA.
Sher, P. J., Lee, V. C. (2004). Information technology as a facilitator for enhancing dynamic capabilities through knowledge management. Information & management, 41(8), 933-945.
Theodosiou, M., Kehagias, J., and Katsikea, E. (2012). Strategic orientations, marketing capabilities and firm performance: An empirical investigation in the context of frontline managers in service organizations. Industrial Marketing Management, 41: 1058-1070.
Tseng, S. M., Lee, P. S. (2014). The effect of knowledge management capability and dynamic capability on organizational performance. Journal of Enterprise Information Management, 27(2), 158-179
Zheng, W., Yang, B., and McLean, G. N. (2010). Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management. Journal of Business Research, 63(7), 763-771.
Wu, L. Y. (2006). Resources, dynamic capabilities and performance in a dynamic environment: Perceptions in Taiwanese IT enterprises. Information & Management, 43(4), 447-454
Wu, L. Y. (2007). Entrepreneurial resources, dynamic capabilities and start-up performance of Taiwan's high-tech firms. Journal of Business research, 60(5), 549-555.