دوره و شماره: دوره 51، شماره 4، اسفند 1396 
3. بررسی نقش واسطه ای سواد اطلاعاتی در ارتباط بین سبک یادگیری با عملکرد تحصیلی

صفحه 69-92

آرزو ترکمان؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ رضوان حکیم زاده؛ داود حاصلی