تصویرپردازی از کتابخانه‌های تعالی گرا و دانش مبنا در امتداد توسعه نسل های جدید دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیات علمی/دانشگاه تهران

2 مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

3 دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هنگامی که از نسل های دانشگاهی سخن به میان می آید، ملاحظه می شود که گویا سنگ پایه و مبنای تفکیک ها و توسعه ها، افزایش سطح استقلال و خوداتکایی بوده است. حال اگر سنگ پایه تمییز و تشخیص نسل ها، ارائه خدمات علمی سودمندتر باشد، چگونه می توان نسل ها را پی در پی متمایز ساخت، رصد کرد و معرفی نمود. در این امتداد این سؤال مطرح می شود که؛
دانشگاه های پیشرو در امر تولید علم و به تبع آن ارائه خدمت اجتماعی مهم (ثروت و امنیت و آگاهی)، چه ویژگی هایی دارند؟
بدیهی است که سؤال فوق، حال و هوای آرمانی و تصویرپردازانه نوعی دانشگاه برتر را در نظر می آورد. در امتداد این سؤال، سؤال دیگر این پژوهش مطرح می شود که همگرا با دانشگاه پیشرو، کتابخانه های دانشگاهی باید چه ویژگی هایی داشته باشند و برحسب کدام فضیلت متمایز گردند؟
روش: در پرتو این سؤال، در این پژوهش، ابتدا به مطالعه تطبیقی ویژگی های پنج دانشگاه پیشرو براساس تراز جهانی QS پرداخته شده است؛ سپس ویژگی های کتابخانه های آن ها مقایسه شده و پس از آن، ویژگی های دانشگاه پیشرو، رصد و بازپردازی شده اند. یافته ها: بر این اساس، در کتابخانه های خوب آینده، بر دسترسی سریع تر، بهتر و تحلیل شده تر اطلاعات و مدیریت دانش به ویژه از حیث تولید، نگهداری و اشاعه دانش تأکید می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impression of excellence-directed and knowledge-based libraries Along the development of new generations of university

نویسندگان [English]

  • Ali asghar Pourezzat 1
  • farzane ghasemi 3
1 Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Iran
3 university of tehran
چکیده [English]

Purpose: When it comes to talk about university generations, it will be seen that the foundation stone of differentiations and developments, was the increasing the level of independence and self-reliance. If the foundation stone of the generation’s recognition, to be service delivery providing more useful scientific services, how can we distinguish generations, monitoring and introduced for successive. in this direction, this question arise;
What are the features of leading universities in the field of science production and thus provide important social services (wealth and security and awareness)?
Obviously the question above remember the mood of ideal a top university. Along this question, another question arises, converge with leading universities, what features should have libraries of universities and terms which are distinguished virtues?
Methodology: In light of these questions, in this study, features of five leading universities according to QS World balance has been paid with comparative study; then compared the characteristics of them libraries and then, features leading university, have been observed and reassignment. Findings: Accordingly, in the library of the future good is emphasized faster access, better information and more analysis and knowledge management, especially in terms of production, storage and dissemination of knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • excellence-directed universities
  • Fourth generation universities
  • excellence-directed libraries
  • knowledge-based libraries
پورعزت، علی­اصغر (1390). مبانی مدیریت دولتی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها
خاصه، علی اکبر و رابرت هیز (1392)، مدل‌های مدیریت، تصمیم گیری، و برنامه­ریزی در کتابخانه­ها، اداره کل پژوهش و نوآوری.
خزنی، صبریه، مرضیه شایسته­فرد، منصوره سعیدالذاکرین و بهمن چراغیان (1392)، جو اخلاق سازمانی واقعی و ایده­آل از دید پرستاران بیمارستان­های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 6(2): 99-110.
ضیائی، محمدصادق و جواد نرگسیان (1389)، بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول­آفرین و کاهش تحلیل­رفتگی کارکنان کتابخانه­های دانشگاه شهید بهشتی تهران، نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاهی، 44(2): 13-33.
عنایتی، ترانه و علیرضا عالی­پور (1393)، پیشنهاد مدل مراکز رشد زایشی علوم انسانی دانشگاهی حرکت به سمت دانشگاه­های نسل چهارم، نشریه رشد فناوری، تابستان، 10(39): 20-28.
 کتابی، سعیده، سید محمدرضا میراحمدی و آسیه کریم­پور آذر (1390)، ارزیابی عملکرد کتابخانه­های استان توسط تکنیک تحلیل پوششی داده­ها ، تحقیقات اطلاع­رسانی و کتابخانه­های عمومی، 17(1): 48-59.
محمدبیگی، فاطمه و محمد حسن‌ زاده (1388)، ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه­های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه­های عمومی کشور در شهر قزوین با استفاده از ابزار لیب کوال، تحقیقات اطلاع­رسانی و کتابخانه­های عمومی (پیام کتابخانه)، 15(1): 7-29.
مهدی، رضا (1394)، جایگاه مهارت­آموزی در دانشگاه­های نسل سوم، نشریه مهارت­آموزی، زمستان، 4(14): 103-114.
مهرعلی­زاده، یداله، حسین سپاسی و فرانک امیدیان (1384)، بررسی رابطه بین جو سازمانی دانشگاه و مشارکت اعضای هیئت علمی در تصمیم­گیری­های دانشگاهی، نشریه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، بهار و تابستان، 11(1): 1- 36.
Abdel, Motey, Y.Y. and Al-Ansari, H. (2003). Public Libraries in Kuwait: A Study of Their Resources, Facilities and Services. Public Library Quarterly 22 (2).
Arnaut, Dino. (2010). Towards an entrepreneurial University, International Journal of Euro-Mediterranean Studies, Volume 3, No 1, Pp. 135-152.
Arocena, P. (2008). Cost and quality gains from diversification and vertical integration in the electricity industry: A DEA approach. Energy Economics, (30), Pp. 39–58.
Braun, V. and Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No.2. Pp. 77-101.
Dahan, Suziyana Mat, Mohd Yusof, Taib, Nurhaizan Mohd, Zainudin , Fadzida, Ismail. (2016). Surveying Users' Perception of Academic Library Services Quality: A Case Study in Universiti Malaysia Pahang (UMP) Library, The Journal of Academic Librarianship, Vol. 42, Issue 1, January, Pp. 38-43.
Filippo, D De, Casani, F, Sanz-Casado, E, (2015), University excellence initiatives in Spain, a possible strategy for optimising resources and improving local performance, Technological Forecasting & Social Change, Vol. 113, Pp. 185-194.
 Kazley, A.S. and Ozcan, Y.A. (2009). Electronic medical record use and efficiency: A DEA and windows analysis of hospitals, Socio-Economic Planning Sciences, (43), Pp. 209–216.
Lin, T. T. s Lee, C.C. and Chiu, T. F. (2009). Application of DEA in analyzing a bank’s operating performance, Expert Systems with Applications, (36), Pp. 8883–8891.
Liu, S. T. and Chuang, M. (2009). Fuzzy efficiency measures in fuzzy DEA/AR with application to university libraries, Expert Systems with Applications, (36), Pp. 1105–1113.
Reichmann, G. and Sommersguter-Reichmann, M. (2006). University library benchmarking: An international comparison using DEA, Production Economics, (100), Pp. 131–147.
Röpke, Jochen. (2000). The Entrepreneurial University. Innovation, academic knowledge creation and regional development in a globalized economy, Department of Economics, Philipps-Universität Marburg, Germany, Pp. 1-19.
Skribans, Valerijs, Lektauers, Arnis, Merkuryev, Yuri. (2013). Third Generation University Strategic Planning Model Development. MPRA Paper No. 49168, posted 20 August, UTC, Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/49168/. www.bestcolleges.com, The 5 Best College Libraries in 2016.   www.topuniversities.com , University Rankings.