اعتبار سنجی مقیاس اضطراب اطلاع یابی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دانشگاه آزاد واحد اردبیل

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی خصوصیات روان سنجی مقیاس اضطراب اطلاع یابی در دانشجویان بود.
روش: بدین منظور 262 نفر دانشجو (125 نفر پسر و 137 نفر دختر) از دانشجویان دانشگاه های اردبیل که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند به روش در دسترس انتخاب شدند و به مقیاس اضطراب اطلاع یابی پاسخ دادند. داده ها با روش آلفای کرونباخ، اعتبار باز آزمایی ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزارهای SPSS 24 و LISREL 8.8 تحلیل شدند.
یافته‏ها: ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفه موانع مربوط به منابع اطلاعاتی 85/0، مؤلفه موانع مربوط به رایانه و اینترنت 79/0، مؤلفه موانع مربوط به کتابخانه 83/0، موانع مربوط به جست و جوی اطلاعات 80/0، موانع فنی 82/0 و موانع انتخاب موضوع 87/0 به دست آمد. اعتبار باز آزمایی نیز در فاصله 2 هفته اجرا در دامنه 79/0 تا 84/0 به دست آمد. یافته های حاصل از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم نشان داد که این مدل از برازش مناسبی برخوردار است (93/0=CFI، 96=GFI، 91=NFI و 056/0=RMSEA). با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که مقیاس اضطراب اطلاع یابی در دانشجویان ابزار مناسبی برای سنجش اضطراب مربوط به جست و جوی اطلاعاتی در دانشجویان است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of information seeking anxiety scale in students

نویسندگان [English]

  • ali rezaii sharif 1
  • Adel Zahed 2
چکیده [English]

The purpose of present study is investigates psychometric properties of information seeking anxiety scale in university students. Sample in this study consists of 262 university student (137 female and 125 male). Respectively the subscale reliabilities were acceptable and were appropriate Barriers with information resources (α=0.85), barriers with computer and the Internet (α=0.79), barriers with library services (α=0.83), barriers with Searching for information (α=0.80), technical barriers, (α=0.82), and barriers with topic identification (α=0.87). Confirmatory Factor analysis according model was confirmed. results 6-factor Internal consistency coefficients were 0/74. Based on results can be said, 6-factor model (Barriers with information resources, barriers with computer and the Internet, barriers with library services, barriers with Searching for information, technical barriers, and barriers with topic identification) of information seeking anxiety scale is valid and reliable instrument for assessment the information seeking anxiety in university students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • validation
  • information seeking
  • anxiety scale
  • university students
حسنی، مهدی. (1395). رابطهٔ بین سواد اطلاعاتی و مدیریت زمان با اضطراب پژوهش معلمان پژوهنده اردبیل، پایان نامه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی
نوکاریزی، محسن، محمدرضا، داورپناه. (1385). تحلیل الگوهای رفتار اطلاع یابی. کتابداری و اطلاع رسانی, 9(2)، 119-152.
عرفانمنش، محمدامین. (1391). مطالعه میزان اضطراب اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی: مطالعه موردی دانشجویان ایرانی در کشور مالزی. پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 2(2)، 72-53.
نوکاریزی، محسن؛ نارمنجی، مهدی. (1388). بررسی اضطراب اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های بیرجند و فردوسی در فرایند جستجوی اطلاعات. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 25(1)، 129-111.
 گزنی، ع. (1381). دیدگاه‌های تعاملی در طراحی نظامهای بازیابی اطلاعات. فصلنامه کتاب، 13(1)، ص 76-83. به نقل از تحلیل الگوهای رفتار اطلاع یابی.
Refrences
 
Branch, J.L. (2001). Information seeking process of junior high school students: A case study of CDROM encyclopedia use. School Libraries Worldwide,7(1), 11-27.
Byron, S. M. (1999). Information Seeking in a Virtual Learning Environment. Ph.D. Dissertation. University of North Texas.
Cooper, L. Z. (2002). A case study of information seeking behavior in 7-year-old children in a semi structured situation. Journal of American Society for Information Science and Technology, 53(11): 904-922
Dalrymple, P.W. & Zweizig, D. L. (1992). Users ‘experience of information retrieval systems: An exploration of the relationship between search experience and affective measures. Library & Information Science Research, 14(2), 167-181
Erfanmanesh, A. a. N. H. A. K. (2012). Development and validation of the Information Seeking Anxiety scale. Malaysian Journal of Library & Information Science, 17(1), 39-21.
Eisenberg. M. (2007). Information literacy in the educational process. the educational forum 57(2), pp.312-324
Hayden, K.A. (2003). Information seeking models. Available at: http://www.ucatgary.ca/~ahayden/seeking.html. Retrieved 2003/08/06
Holliday, W. a. Q. L. (2004). Understanding the millennial: updating our knowledge about students. Reference Services Review, 32(4), 356-366.
Jiao, Q. G. O., Anthony J.. (2002). Dimensions of library anxiety and social interdependence: implications of library services. Library Review, 51(2), 71-78.
Jiao, Q. G., Onwuegbuzie, Anthony J. & Bostick, Sharon L. (2004). Racial differences in library anxiety among graduate students. Library Review, 53(4), 228-235.
Kuhlthau, C. C. e. a. (1990). Validating a model of the search process: A comparison of academic, public, and school Library users. Library and Information Science Research, 12(1), 5-31.
Kuhlthau, C. C. (1988). Perceptions of the information search process in library A study of changes from high school through college. Information Processing and Management, 24(4), 419-427.
Kuhlthau, C. C. (1991). Inside the search process: Information seeking from the user perspective. Journal of the American Society for Information Science. (5)42, 361-371.
Kuhlthau, C. C. e. a. (1990). Validating a model of the search process: A comparison of academic, public, and school Library users. Library and Information Science Research. Library and Information Science Research, 12 (1), 5-31
Kuhlthau, C.C. (1991). Inside the search process: information seeking from the user’s perspective. Journal of the American Society for Information Science. 52 (5). p. 361-371. Available at: http://www.scils.rutgers.edu/~belkin/612-05/kuhlthau-jasist-91.pdf
Marchionini, G. K., A. (1998), Design of Interfaces for Information Seeking. [Online] available at:http//:www.ils.edu /~march/arist.pdf. (1998).
Mellon, C. A. (1986). Library anxiety: A grounded theory and its development. College & Research Libraries, 47, 160-165
Shamo, E. E. (2001). University Students and the Internet: Information Seeking Study. Ph.D. Dissertation. University of North Texas.
Sonnenwald, D., & Iivonen, M. (1999). An integrated human information behavior framework for information studies. Library and Information Science Research, 21, 429−45.