دوره و شماره: دوره 52، شماره 2، تیر 1397، صفحه 13-171 
طراحی مدل مفهومی مسئله‌یابی پژوهش با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 109-130

10.22059/jlib.2019.234720.1229

مصطفی باغ میرانی؛ محمدرضا اسمعیلی؛ محمد حسن زاده؛ علیرضا نوروزی