دوره و شماره: دوره 52، شماره 2، تیر 1397، صفحه 13-171 
طراحی مدل مفهومی مسئله‌یابی پژوهش با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 109-130

مصطفی باغ میرانی؛ محمدرضا اسمعیلی؛ محمد حسن زاده؛ علیرضا نوروزی


اعتبار سنجی مقیاس اضطراب اطلاع یابی در دانشجویان

صفحه 131-146

علی رضائی شریف؛ عادل زاهد؛ فاطمه رضایی شریف