شناخت انگیزه استفاده دانشجویان از شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک، اینستاگرام و تلگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارزمی ، کرح. ایران

3 دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی، تهران

4 استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تهران

چکیده

هدف: محبوبیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی در سراسر جهان رو به افزایش است؛ تمایل کاربران به ویژه قشر دانشجو به عضویت در شبکه‌ها نشان‌ از رضامندی حاصل از آن است که انگیزه آنان را به استفاده تقویت نموده است. متاسفانه در ایران نگاه منفی به تحولات فناوری در عرصه شبکه‌های اجتماعی و بی‌توجهی به انگیزه‌های مخاطبان ما را از شناخت علمی اینگونه انگیزه‌ها دور کرده است. بدین منظور این پژوهش با هدف شناسایی انگیزه‌های استفاده دانشجویان از شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک، اینستاگرام و تلگرام انجام شده است.
روش پژوهش: این پژوهش کاربردی، با روش‏شناسی کیفی و روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی هدایت‌شده انجام شد. نمونه‏ها هدفمند و بر اساس معیار از دانشجویان دانشگاه تهران گزینش شدند. در این پژوهش با 19 دانشجوی پر مصرف شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک، اینستاگرام و تلگرام مصاحبه نیمه ساختار‌یافته انجام شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل یافته‏ها نشان از هدفمندی دانشجویان در بهره‌گیری از فضا و ظرفیت‌های شبکه‌ها می‌باشد. بطوری که استفاده از این شبکه‌ها نه به انگیزه جدید بودن و یا مد روز بودن بلکه به انگیزه برآورده شدن نیازهای آنان می‌باشد. بطوریکه سه انگیزه ارتباط و تعامل با دیگران، آزادی بیان و خود اظهاری از نیاز اجتماعی‌، دو انگیزه اطلاع‌یابی و اطلاع رسانی و کنجکاوی از نیاز شناختی و دو انگیزه تفریح و سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت و تنهائی از نیاز عاطفی نشات می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

identify the motivations of students’using social networks sach as Facebook, Instagram and telegram.

نویسندگان [English]

  • masoomeh latifi 1
  • Nosrat Riahinia 2
  • Yahya Ghaedi 3
  • Mahmoud Babaie 4
1 expert research and training in General Office Of Puplic Libraries In Hormozgan Province.
3 Associate Professor of Kharazmi University,Tehran, Iran.
4 Assistant professor of Iranian Research Institute for Information Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The popularity of using social networks around the world is increasing; the desire of users, especially the student population, to join the networks is indicative of a satisfaction that has strengthened their incentive to use. Unfortunately, in Iran, the negative outlook for technology developments in the social networking sector has been far removed from the motivations of our audiences from the scientific recognition of such incentives. To this end, this study aimed to identify the motivations of students’using social networks sach as Facebook, Instagram and telegram.
Methodology: This applied research was carried out using qualitative methodology and methodology of content oriented analysis. Samples were selected on the basis of criteria from Tehran University students. In this research, 19 students with high social networking use of Facebook, Instagram and telegram was selected and semi-structured interview were conducted.
Findings: The results of the analysis showed that the goal is to exploit space and network capacities. So that the use of these networks is not about being new or fashionable, but also on the motivation to meet the needs of users. Three motivations for communication and interaction with others, freedom of expression and self-declaration of social need, two motivations for finding information and informing, and curiosity of cognitive need and two motivations for recreation and recreation and loneliness of emotional need Take place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • students
  • social networks
  • Use
داستانی، میثم؛ کرامتی، جواد؛ پورفاطمی، علی؛ اکرامی، علی (1394) دلایل و انگیزه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد. (2)2.
رازقی، نادر؛ شارع پور، محمود و علیزاده، مهدی (1396). تحلیل کیفی انگیزه‌های عضویت در شبکه‌های اجتماعی فیس بوک. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. (47)13.
قاصدی مرکیه، سالومه؛ طالع پسند، سیاوش و رحیمیان بوگر، استحاق (1394) نقش عوامل شخصیتی و انگیزشی در استفاده از فیس بوک. دو فصلنامه رواشناسی بالینی و شخصیت. (2)13.
کیا، علی اصغر؛ نوری مرادآبادی، یونس (1391). عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به شبکه اجتماعی فیس بوک (بررسی تطبیقی دانشجویان ایران و امریکا. مطالعات فرهنگ – ارتباطات، (49) 13: 181-212.
مرادی، شهاب؛ رجب پور، مجتبی؛ کیان ارثی، فرحناز؛ حاجلو، نادر و رادبخش، ناهید (1393). انگیزه‌های استفاده از شبکه‌های مجازی اجتماعی. فرهنگ در دانشگاه اسلامی. (10)4.
References
Abbas, R., Mesch, G. S. (2015). Cultural values and Facebook use among Palestinian youth in Israel. Computers in Human Behavior, 48: 644-653. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215001351
Akpan, U., Akwaowo, E., Nsikan, S. (2013). Uses and Gratifications of Social Networking Websites Among Youths in Uyo, Nigeria. International Journal of Asian Social Science, 3(2): 353-369. http://pakacademicsearch.com/pdf-files/art/1/ijass%20353-369.pdf
Cheung, C. M., Chiu, P. Y., Lee, M. K. (2011). Online social networks: Why do students use facebook?. Computers in Human Behavior, 27(4): 1337-1343. https://www.researchgate.net/profile/Matthew_Lee3/publication/220495008_Online_Social_Networks_Why_do_Students_use_Facebook/links/5475e0340cf29afed612be14/Online-Social-Networks-Why-do-Students-use-Facebook.pdf
Chua, A. Y., Goh, D. H. L., Lee, C. S. (2012). Mobile content contribution and retrieval: An exploratory study using the uses and gratifications paradigm. Information Processing & Management, 48(1): 13-22. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306457311000446
Dogruer, N., Menevi, I., Eyyam, R. (2011). What is the motivation for using Facebook?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15: 2642-2646.
Guba, E. G., Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. Handbook of qualitative research, 2(163-194): 105. http://steinhardtapps.es.its.nyu.edu/create/courses/3311/reading/10-guba_lincoln_94.pdf
Gülnar, B., Balcı, Ş., Çakır, V. (2010). Motivations of Facebook, You Tube and similar web sites users. Bilig, 54: 161-184. http://isamveri.org/pdfdrg/D01626/2010_54/2010_54_Gulnarb_Balcis_Cakirv.pdf
Halsty, L. R. (2012). Content analysis in social and human sciences. Translated by N. Salar Zadeh Amiri, Terhan: Allameh Tabatabai University Publications.
Hjørland, B., & Albrechtsen, H. (1995). Toward a new horizon in information science: domain‐analysis. Journal of the Association for Information Science and Technology, 46(6): 400-425. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1097
Hjørland, B. (2002). Epistemology and the socio‐cognitive perspective in information science. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53(4): 257-270. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.10042/full
Jackson, L. A., Wang, J. L. (2013). Cultural differences in social networking site use: A comparative study of China and the United States. Computers in human behavior, 29(3): 910-921. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563212003299
Katz, E., Blumler, J. G., Gurevitch, M. (1973). Uses and gratifications research. The public opinion quarterly, 37(4): 509-523.
Kim, Y., Sohn, D., Choi, S. M. (2011). Cultural difference in motivations for using social network sites: A comparative study of American and Korean college students. Computers in Human Behavior, 27(1): 365-372. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563210002736
Lin, K. Y., Lu, H. P. (2011). Why people use social networking sites: An empirical study integrating network externalities and motivation theory. Computers in Human Behavior, 27(3): 1152-1161 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563210003766
McQuail, D. (2013). The Media Audience: A Brief Biography—Stages of Growth or Paradigm Change?. The Communication Review, 16(1-2): 9-20. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10714421.2013.757170
Nadkarni, A., & Hofmann, S. G. (2012). Why do people use Facebook?. Personality and individual differences, 52(3): 243-249. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886911005149
Rooss, C., Orr, E.S., Sisic, Arseneault, J. M., Simmering, M.G., Orr, R.R. (2009). Personality and motivations associated with Facebook use, Computers in Human Behavior. 25: 578-586.
Scale, M. S. (2008). Facebook as a social search engine and the implications for libraries in the twenty-first century. Library Hi Tech, 26(4): 540-556 http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/07378830810920888
Sheldon, P., Bryant, K. (2016). Instagram: Motives for its use and relationship to narcissism and contextual age. Computers in Human Behavior, 58: 89-97. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215303307
Smock, A. D., Ellison, N. B., Lampe, C., Wohn, D. Y. (2011). Facebook as a toolkit: A uses and gratification approach to unbundling feature use. Computers in Human Behavior, 27(6), 2322-2329. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074756321100149X
Sun, Y., Liu, L., Peng, X., Dong, Y., Barnes, S. J. (2014). Understanding Chinese users’ continuance intention toward online social networks: an integrative theoretical model. Electronic Markets, 24(1): 57-66. https://link.springer.com/article/10.1007/s12525-013-0131-9
Tosun, l,. p. (2013). Motives for Facebook use and expressing "true self" on the Internet. Computers in Human Behavior.28(4):1510-1517. https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2207369
Vasalou, A., Joinson, A. N., Courvoisier, D. (2010). Cultural differences, experience with social networks and the nature of “true commitment” in Facebook. International journal of human-computer studies, 68(10): 719-728. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1071581910000807