بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی در کتابخانه‌های دانشگا‌هی شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علم اطلاعات و دانش شناسی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- دانشگاه الزهرا- تهران- ایران

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش نشاسی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر تبریز می‌باشد.
روش: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کتابخانه‌های دانشگاه تبریز، علوم پزشکی تبریز، شهید مدنی تبریز، هنراسلامی و سهند تبریز تشکیل می‌دهند. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه بود. پرسشنامه اول براساس مدل سنگه برای سنجش یادگیری سازمانی و پرسشنامه دوم براساس مدل ناهاپیت و گوشال برای سنجش سرمایه اجتماعی طراحی شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است وضعیت سرمایه اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی تبریز در سطح متوسط قرار دارد و از میان مؤلفه‌های آن مؤلفه روابط گروهی کمترین میانگین و مؤلفه هویت بیشترین میانگین را دارد.
یافته‌ها: همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد میزان یادگیری سازمانی در کتابخانه‌های دانشگاهی نیز در سطح متوسط قرار دارد و از میان مؤلفه‌های آن مؤلفه مهارت‌های فردی بیشترین میانگین و مؤلفه یادگیری تیمی کمترین میانگین را دارد. یافته‌های مقایسه میانگین‌ها نیز نشان می‌دهد تفاوت معنی‌داری بین یادگیری سازمانی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی بر اساس سطوح سرمایه اجتماعی وجود دارد و همچنین آزمون تحلیل همبستگی نشان داد رابطه مثبت و معنی‌داری بین تمام مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی با یادگیری سازمانی وجود دارد. نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد، ابعاد سرمایه اجتماعی به ترتیب اهمیت اثر‌گذاری بر یادگیری سازمانی شامل؛ بعد شناختی با اثر کل 439/0، بعد ارتباطی با اثر کل 405/0 و بعد ساختاری با اثر کل 304/0 بود. در مجموع مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی 8/50 درصد از تغییرات یادگیری سازمانی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی را تبیین نمودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Social Capital and Organizational Learning in Tabriz Academic Libraries

نویسندگان [English]

  • abbas doulani 1
  • Amene Shenavar 2
  • Roya baradar 1
1 Assistance professor. Knowledge and information science Department, School of education and psychology, Alzahra University, Iran, Tehran
2 M.S in Library and Information Science
چکیده [English]

Aim: This study aimed “to survey the relationship between social capital and organizational learning in Tabriz Academic libraries”.
Methodology: This descriptive- analytic study was conducted through a survey. The statistical population of this research is Tabriz govermental University libraries,. The first questionnaire was designed based on the Senge model for organizational learning and the second questionnaire was designed based on the model of the Nahapiet and Goshal for measuring social capital.
Finding: The findings indicate that the status of social capital of Tabriz university libraries is moderate and among the components of this component, the group relationships have the lowest mean and identity component of the most average. The findings also show that the level of organizational learning in academic libraries is also moderate. Personal mastery has the highest mean and team learning component has the lowest average. Also the findings show a significant difference between the organizational learning of librarians of academic libraries based on social capital levels. Correlation analysis showed that there is a positive and significant relationship between the components of social capital and organizational learning. Also, the path analysis indicated that the dimensions of social capital were respectively the importance of organizational learning; the cognitive dimension with the total effect of 0/439 was the dimension relation with the total effect of 0/405 and the structural dimension with a total effect of 0/304. In total, the components of social capital explained 50/8% of the organizational learning changes of librarians in academic libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational learning
  • Social capital
  • Academic libraries
  • Librarians
  • Tabriz