دوره و شماره: دوره 52، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 13-170