دوره و شماره: دوره 52، شماره 1، بهار 1397، صفحه 13-170