کیوآر کد و بازنمایی اطلاعات در کتاب های درسی دانشگاهی: دیدگاه اساتید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران،ایران

2 عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناسایی اطلاعات مورد نیاز در کیوآر کد کتاب‌های درسی دانشگاهی از دیدگاه اساتید است.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر روش شناسی کیفی و از لحاظ نوع تحقیق کاربردی است . مصاحبه با اساتید با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختار یافته در رابطه با مولفه های مهم در انتخاب کتاب درسی دانشگاهی و معیارهای مهم مورد نیاز به منظور درج درکیوآرکد انجام شد. برای تحلیل داده های مصاحبه ها از تکنیک تحلیل تم استفاده شده است.
یافته ها: در مجموع برای انتخاب کتاب درسی دانشگاهی، 21 مولفه شناسایی شد که مهمترین مولفه اهمیت نویسنده کتاب بود. در مجموع 43 مولفه برای درج در کیوآرکد کتاب های درسی دانشگاهی از دیدگاه اساتید مطرح شد. این مولفه ها در پنج معیار نویسنده کتاب(7 مولفه)، نشر کتاب(10مولفه)، ظاهر کتاب(9 مولفه) ، محتوای کتاب(14 مولفه) و اهمیت کتاب در محیط دانشگاهی(3 مولفه) دسته بندی شدند.
اصالت پژوهش: به نظر می رسد تا کنون پژوهشی مرتبط یا تا حدودی مرتبط در ارتباط با موضوع کیوآر کد با کتاب انجام نشده و اغلب آن ها به کتابخانه محدود است. ناشران کتب دانشگاهی به واسطه ی انتخاب مولفه های درست بواسطه ی این پژوهش می توانند بازاریابی و توزیع کتاب خود را گسترده تر نمایند. اگرچه بررسی دیدگاه سایر ذی نفعات نظیر کتابداران و کاربران برای نتیجه گیری نهایی ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

QR Code and Representation of Information in Academic Textbooks: The Viewpoints of Professors

نویسندگان [English]

  • massomeh mohammadi zaron 1
  • Sepideh Fahimifar 2
1 Department of information science and knowledge studies,Faculty of management, University of Tehran,Tehran,IRAN
2 Department of information science and knowledge studies, Faculty of management, University of Tehran,Tehran,IRAN
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was identify the needed elements in academic Textbooks’s QR Code based on point of view of professors.
Methodology: The methodology of this research is qualitative and it is as a kind of practical research. At first, Interviews with professors were done using a semi-structured questionnaire on the criteria for selecting a university textbook and the important criteria for insertion of a QR code. In order to analyze the interviews, thematic content analysis technique was used.
Results: A total of 21 elements were identified using the analysis of professorial interviews for the most important criteria for choosing an academic textbook. The most important element which is known is the author of the book element. And the most important elements needed to select a university textbook in order to be present at the QR Book Code were a total of 43 elements. These elements are classified into five criteria of the book's author (7 elements), book publishing (10 elements), book appearance (9 elements), book content (14 elements), and the importance of the book in academic environment (3 elements).
Originality: It seems that there is no research related to the subject of the QR code and academic text books. Most studies research on QR code in the library. Publishers of academic books can improve their marketing and distribution through the selection of the right elements through this research. However, consideration of the views of other stakeholders, such as librarians and users, is necessary for final conclusions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic textbook
  • Book selection
  • Encoding Quick Reply
  • QR code
  • two-dimensional code