دوره و شماره: دوره 52، شماره 3، آذر 1397، صفحه 13-166 

مقاله پژوهشی

رتبه‌بندی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های جامع و صنعتی به روش تاپسیس

صفحه 13-37

فرامرز سهیلی؛ حسیبه سیدی طاجار؛ مهدی حسینی؛ حمید احمدی


نقش توسعه حرفه ای و اخلاق کار بر تعهد سازمانی و میل به ماندن کارکنان کتابداری شهر تبریز

صفحه 81-98

ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی؛ روح اله مهدیون؛ عزیز هدایتی خوشمهر؛ مهدی کاظم زاده بیطالی


وندالیسم در کتابخانه‌های دانشگاهی: بررسی نمودها و دلایل‌

صفحه 101-118

رقیه علیزاده؛ نصرت ریاحی نیا؛ سمیه سادات آخشیک