دوره و شماره: دوره 52، شماره 3، آذر 1397، صفحه 13-166 

مقاله پژوهشی

رتبه‌بندی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های جامع و صنعتی به روش تاپسیس

صفحه 13-37

10.22059/jlib.2019.265326.1357

فرامرز سهیلی؛ حسیبه سیدی طاجار؛ مهدی حسینی؛ حمید احمدی


نقش توسعه حرفه ای و اخلاق کار بر تعهد سازمانی و میل به ماندن کارکنان کتابداری شهر تبریز

صفحه 81-98

10.22059/jlib.2019.224419.1174

ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی؛ روح اله مهدیون؛ عزیز هدایتی خوشمهر؛ مهدی کاظم زاده بیطالی