تحلیل عوامل اثرگذار بر پذیرش رایانش ابری کتابداران کتابخانه های دانشگاه تبریز و علوم پزشکی بر مبنای نظریه اشاعه نوآوری راجرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز، عضو هیات علمی

2 عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

3 دانشگاه تبریز

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل موثر بر پذیرش رایانش ابری توسط کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه تبریز و علوم پزشکی بر اساس نظریه اشاعه نو آوری راجرز انجام شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش به روش پیمایش توصیفی انجام شده است. جامعه‌ی آماری کلیه کتابداران کتابخانه‏های دانشگاه تبریز و علوم پزشکی تبریز به تعداد 55 نفر بود. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ بود. برای تعیین روایی پرسشنامه از نظرات اساتید و برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ با ضریب 2/92/0 استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عامل اکتشافی) استفاده شد.
یافته‌ها: مزیت نسبی، آزمون پذیری، پیچیدگی، سازگاری، و قابلیت رویت نتایج، مهمترین ویژگی‌های رایانش ابری هستند که به وسیله تحلیل عامل اکتشافی مشخص شدند، علاوه بر پنج ویژگی فوق، دو عامل دیگر در این پژوهش شناسایی و با عنوان‌های "فرصت آزمون" و "عدم احساس نیاز به رایانش ابری" نام‌گذاری شدند. یافته‌های رگرسیون چند متغیّره نشان داد از بین متغیّرهای مستقل، متغیّرهای آزمون پذیری، سازگاری و عدم احساس نیاز به رایانش، پیچیدگی، مزیت نسبی و فرصت آزمون پیش‌بین‌های معنی‌داری در پذیرش رایانش ابری هستند که در مجموع 31 درصد از واریانس متغیّر وابسته را تبیین می‌کنند. یافته‌های پژوهش حاضر نظریه اشاعه نوآوری نظریه راجرز (2003) را در زمینه درک ویژگی رایانش ابری توسط کتابداران دانشگاه‌های تبریز و علوم پزشکی تایید کرد.
اصالت/ ارزش: با توجه به جدید بودن موضوع رایانش ابری و مزایای آن برای کتابخانه‌ها، پژوهش حاضر می‌تواند افق‌های جدیدی را برای کتابخانه‌ها و کتابداران بگشاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the affecting factors on cloud computing adoption of the University of Tabriz and Medical sciences based on Rogers diffusion of innovation theory

نویسنده [English]

  • akbar farmanlu lilab 3
1
2
3 university of tabriz
چکیده [English]

Objective: the purpose of this study is to identify affecting factors on cloud computing adoption of the librarians of UTMS based on Rogers DOI.
Methodology: This study carried out using descriptive survey method. all 55 librarians in UTMS were mentioned as participations. Data collection tool was a questionnaire which its validity was confirmed by professionals and scholars. Cronbach's alpha was used to determine the reliability. Multiple regression, Pearson correlation and Exploratory Factor Analysis were used for the data analysis.
Findings: Exploratory factor analysis showed 7 important properties of cloud computing: Relative Advantage, Trialability, Complexity, Compatibility, and Observability. Also, two other factors were identified entitled “Opportunity of evaluation” and “Lack of need for cloud computing”. There was significant correlation between the rate of adoption and all factors except Observability. Further, the findings of correlation analysis showed that there is a significant relationship between the above mentioned 6 properties of cloud computing and adoption rate. The result of multiple regression analysis showed that the properties of “Trialability”, “Compatibility”, “Lack of need for cloud computing”, “Complexity”, “Relative Advantage” and “opportunity of evaluate”, are significant predictors for the adoption of cloud computing, which in total explain 31 percent variance of the dependent variable. The finding of this study confirmed The Rogers’ DOI (2003) in the context of perceived properties of cloud computing, from the librarians of UTMS.
Originality: According to the novelty of cloud computing and its benefits for libraries, this study can be open new horizons for libraries and librarians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloud Computing
  • factors affecting
  • adoption
  • Librarians
  • University of Tabriz